От Столичния общински съвет съобщиха, че е направено предложение за удължаване на правото на собственост на Столична община върху минералната баня в Горна баня. Препоръката бе направена от общинските съветници от групата на ПП-ДБ-СС Цветелина Симеонова-Заркин и Димитър Петров и бе одобрена от постоянните комисии на СОС, в които бе докладвана. Предстои предложението да бъде разгледано и на заседанието на Столичния общински съвет в четвъртък. 

Това се налага, защото банята се нуждае от спешни ремонтни и реставрационни дейности, които не са извършени за 6 години от безвъзмездното прехвърляне на имота от държавата. Сградата е с напукана и обрушена мазилка, нарушена е целостта на някои тухлени стени, покривната конструкция е в лошо състояние, дограмата е запазена, но липсват прозорци, скулптурите на покрива се рушат.

Съветниците смятат за целесъобразно през тази година да се извършат необходимите ремонтно-възстановителни дейности за спасяването на банята. Като начало трябва да бъде направено актуално обследване и изготвяне на инвестиционен проект с финансиране от бюджета на Столичната община. Реализирането на тези намерения е свързано със запазването на правото на собственост на общината върху банята, което е възможно да загубим поради неизвършени ремонтни дейности. Намеренията са сградата да бъде използвана по предназначение.

Каква е историята – с решение на Министерски съвет от 2017 сградата и терена на минералната баня  в Горна баня е гласувано да бъдат прехвърлени безвъзмездно от държавата на общината за нуждите на Регионалния исторически музей – София, в качеството му на партньор с проектно предложение по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ с цел реновиране на недвижима културна ценност. Но проектът не е одобрен за финансиране, а общината не е отделила средства за ремонт, поради което можем да загубим правото на собственост според чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

Това ще възпрепятства предприемането на каквито и да било действия от страна на Столичната община и разрушаването на банята ще продължи. Затова общинските съветници Заркин и Петров предлагат Столичният общински съвет да възложи на кмета Васил Терзиев да предприеме всички необходими действия пред Областния управител на София и Столична община да запази правото си на собственост за нов петгодишен срок.