Столичният общински съвет ще разгледа предложение на Цветелина Симеонова-Заркин, Димитър Петров и Христо Копаранов от групата на ПП-ДБ-СС за предприемане на действия за безвъзмездно придобиване от Столичната община на имоти държавна собственост, част от пътната инфраструктура до основни туристически центрове в Природен парк Витоша – м. "Алеко“ и м. "Златните мостове“. Настоящият доклад е първият от поредица такива, чиято цел е да бъде подобрен достъпът на граждани до Витоша, както и да подобри цялостното отношение на Столичната община към природния парк.

Това би трябвало да е част от стратегически управленски план, разработен с участието и подкрепата на всички заинтересовани страни, се казва в документа. Безспорно най-натоварената инфраструктура в ПП Витоша представляват пътищата, които водят до местността Алеко, местността Дендрариум и местността Златните мостове.

Пътните връзки до м. Алеко и м. Златните мостове са съставени от имоти, част от които са собственост на общината, а други на държавата, като собствеността в някои случаи се променя през изключително кратки разстояния (дори през около 100 метра), което създава както практически, така и формални затруднения за предприемане на необходимите мерки за осигуряване на адекватна грижа за тях. В тази връзка съветниците предлагат кметът Васил Терзиев да предприеме действия и да поиска от Министерския съвет да се прехвърли безвъзмездно в собственост на СО държавните имоти, които са част от пътната инфраструктура до основните туристически центрове в парка – м. "Алеко“ и м. "Златните мостове“.

Тези действия ще доведат до по-голяма правна сигурност и стабилност на действията на общината. Това ще даде възможност на СО да изработи подробен устройствен план на горецитираната инфраструктура, като това би позволило тяхното по-лесно поддържане и ремонтиране. Това е едно начално действие, за да бъде подобрен достъпа до Природен парк Витоша, който е най-стария парк в България и на Балканския полуостров. Предвид неговото биологично разнообразие, той е и защитена зона от европейската екологична мрежа Натура 2000.

Витоша представлява един сложен и твърде интересен обект от геоложка, растителна, животинска и туристическа гледна точка. Нейното голямо теренно и природно разнообразие от извори, реки, водопади, торфища, морени и гори винаги е привличало и занимавало природолюбителите и туристите. Този интерес и възможност за посещение се засилва и от непосредствената близост на Витоша до столицата. Въпреки това, към момента начинът, по който е уреден достъпът на гражданите и гостите на София до и в природния парк продължава да създава неудобство за любителите на планината и същевременно застрашава нейните природни ресурси.