Стартира нова процедура за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради във въглищни региони. Тя обхваща регионите на Хасково, Перник, Кюстендил и Стара Загора.

По нея могат да се финансират проекти и в общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Елхово, Сливен и Тунджа.

Краен срок за подаване на заявления от страна на Сдруженията на собствениците пред Община Хасково - 19.08.2024 г.

Кой може да кандидатства?

Сдружения на собствениците, регистрирани по Закона за управление на етажната собственост. Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация. Общинската администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление.

За кои сгради?

• Многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС и са проектирани преди 26 април 1999 г., в които самостоятелните обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна, да е предназначена за постоянно обитаване и най-малко 60 на сто от разгъната застроена площ се заема от жилища.

• Сгради, за които е установено, че отговарят на съществените изисквания към строежите съгласно чл. 169, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и са получили положителна оценка за сеизмична осигуреност.

Какъв е бюджетът?

Общият размер на средствата по тази процедура е 129 186 003,18 лева за Област Стара Загора и 10-те общини, свързани с Маришкия басейн - общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Минималният размер на заявените безвъзмездни средства за проектно предложение, включващо една сграда/ блок-секция е 50 000 лева, а максималният размер на заявените безвъзмездни средства за проектно предложение, включващо една сграда/ блок-секция е 9 500 000 лева.

Одобрените сгради ще получат до 100% безвъзмездната финансова помощ.

Сдружения на собственици, които имат подадени заявления за финансова помощ в Община Хасково по други програми и процедури, е необходимо да подадат ново Заявление за участие, с което да бъде удостоверено (чрез приложен протокол, решение или др.), че от страна на собствениците има желание и готовност за включване в проектно предложение по настоящата процедура.

Не пропускайте възможността да обновите своето жилище, да пестите от сметките си за енергия и да допринесете за устойчивото развитие на Хасково, призовават от Общината.

Подробна информация на https://www.haskovo.bg/…/ukazaniya-za-uchastie-po…

Процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ е по Приоритет 4 "Справедлив преход“ по Програма "Развитие на регионите“ 2021-2027 г. и се финансира по Фонда за справедлив преход на ЕК.

Краен срок за подаване на заявления от страна на Сдруженията на собствениците в Община Хасково - до 17:00 ч. на 19.08.2024 г. /включително/ с пълен комплект от изискуеми документи внесени в Деловодството на Община Хасково. Община Хасково си запазва правото след преглед на внесените документи да изисква допълнителни или корекция на вече подадени документи в определен от Общината срок, с цел покриване на изискванията по Процедурата.

Насоки за кандидатстване може да намерите на:

https://eumis2020.government.bg/…/f4d6a4ca-0a30-4c90-bd51… 

За допълнителна информация и въпроси във връзка с попълване на заявленията за участие по процедурата: Община Хасково, пл. Общински №1, стая 404

телефон за връзка 038/603 393, ел. поща: projects_hv@haskovo.bg 

Областен информационен център – Хасково, бул. "България" 140, ет.1, (Малък бизнес център II) Тел.: 038 62 22 63, ел. поща: oichaskovo@abv.bg