От 18 юни 2024 година стартира кандидатстване по процедура BG16FFPR003-4.001 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ по Програма ,,Развитие на регионите“ 2021-2027, съобщиха за "Фокус" от Община Казанлък.

Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г. Многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик.

Процедурата ще подкрепи ЕЕ в многофамилните жилищни сгради с оглед справяне с енергийната бедност. Дейностите, които ще се подкрепят са свързани освен с ЕЕ, така и с внедряване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), отоплителни и климатични инсталации.

Одобрените сгради ще получат до 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Кандидатстването за финансова помощ по процедурата се осъществява въз основа на проектни предложения, които се подават от Община Казанлък в партньорство със сдружение на собствениците (СС), регистрирано по Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС). Проектните предложения се оценяват и класират от оценителна комисия, назначена със заповед на Ръководителя на Управляващия орган на ПРР (РУО) в съответствие с критериите, посочени в Насоките за кандидатстване.

На етапа на кандидатстване ще бъдат необходими следните документи:

 

1. Заявление за участие, по образец;

2. Документ за регистрация на сдружение на собственици при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ;

3. Документи, удостоверяващи взети от сдружението на собствениците и общото събрание на етажната собственост решения за кандидатстване по процедура № BG16FFPR003-4.001, вкл. Справка за собствениците на самостоятелни обекти, по образци;

4. Копие от книгата на етажната собственост, съгласно ЗУЕС, от което да са видни всички живущи в сградата;

5. Декларация, съдържаща информация за енергийно уязвимите лица в сградата, по образец;

6. Декларация за минимални помощи (за обекти със стопанско предназначение), по образец;

7. Декларация за съответствие с изискванията по процедурата при кандидатстване, подписана от Община Казанлък и сдружението на собствениците, по образец;

8. Обследване за енергийна ефективност (доклад и резюме), придружено от сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация

9. Обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт

10. Партньорско споразумение между Община Казанлък и сдружението на собствениците.

 

Средствата за обследване за енергийна ефективност, придружено от сертификат за енергийни характеристики, обследване за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт ще се възстановят на собствениците при одобрение на сградата за саниране.

 

Сдружения на собственици, които имат подадени заявления за финансова помощ в общината по други програми и процедури, е необходимо да подадат ново Заявление за участие, с което да бъде удостоверено по подходящ начин (чрез приложен протокол, решение или др.), че от страна на собствениците има желание и готовност за включване в проектно предложение по настоящата процедура.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 19.09.2024 г.

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, Община Казанлък ще приема заявления за участие от Сдружения на собствениците до 17.00 ч. на 19.08.2024 г. в Център за административно обслужване, бул. "Розова долина“ 6. След този срок Община Казанлък няма да приема заявления за участие.

На интернет страницата на Община Казанлък е достъпна  нова секция BG16FFPR003-4.001 "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, включително справяне с енергийната бедност“ , в която са публикувани подробна информация за процедурата и образци на необходимите документи за кандидатстване.