Днес от 9.30 часа в Бизнес залата на общината в Добрич, се проведе заключителна пресконференция във връзка с изпълнението на Проект: "Възобновяема енергия и енергийна ефективност в община Добрич", по договор № BGENERGY-2.002-0001-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г., приоритетна ос "Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините".

Изпълненият проект е за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Спортно училище "Г. С. Раковски" и ЦПЛР - ученическо общежитие гр. Добрич, с цел подобряване на енергийните характеристики на сградата и трансформацията й в сграда с близко до нулево потребление.

Стойността на БФП по проекта е 2 229 785,37 лева, а общата стойност на проекта е 3 265 982,38 лева.