В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. е 1 707 лв., при 2 198 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г., област Бургас се нарежда на 12-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 3 037 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 1 435 лв., Смолян - 1 466 лв. и Силистра - 1 490 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 1.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са "Операции с недвижими имоти“ - с 20.9% и "Професионални дейности и научни изследвания“ - със 17.5%, съобщиха от НСИ.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. нараства със 17.3%, в обществения сектор нарастването е с 19.8%, а в частния сектор - с 16.0%.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2024 г. са 107.5 хиляди.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 16.9% и "Преработваща промишленост“ - с 16.0%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.