Регионалната инспекция по околната среда и водите - Смолян, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ и Регионална лаборатория към ИАОС провериха сигнал за нерегламентирано заустване на отпадъчни води в река Арда, се посочва на сайта на екоинспекцията.

Сигналът е получен на 28 февруари в 13:45 часа. Веднага е сформиран екип от експерти. След извършена проверка е установено, че от  предприятие за производство на козметика в град Рудозем, чиито отпадъчни води след пречистване се заустват в градската канализация, е допуснато нерегламентирано заустване на производствени води през площадкова  канализация в река Арда. От РИОСВ – Смолян е дадено е предписание за преустановяване на заустването.

От Регионална  лаборатория – Смолян по заявка на РИОСВ – Смолян e взета водна проба на изход тръба, преди заустване в река Арда, а по заявка на  Басейнова  дирекция са взети водни проби от река Арда на около 100 метра преди и след точката на заустване, които ще бъдат анализирани по следните показатели: температура, рН, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност с кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, азот амониев, азот нитратен, азот нитритен, общ азот, общ фосфор (като фосфор), ортофосфати (като фосфор), СПАВ, активна реакция, животински мазнини и растителни масла, азот амонячен, фосфати (като P (общ фосфор), нефтопродукти и анионактивни детергенти.

Срещу нарушителя ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.