С писмо ВиК оператора на територията на община Сандански – "УВЕКС“ ЕООД, информира за увеличаване на водопотреблението от населението през летния сезон и значително намаляване дебита на водоизточниците, проследи "Фокус".

Предвид обстоятелствата е наложително да се въведат ограничения във водоползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони и други.

В противен случай, ще се наложи да бъде въведен режим на водоползване, предупреждават от водния оператор и Община Сандански.