Изпълнява се подобект "Външен водопровод", част от обект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград", съобщи кметът на Златоград, Мирослав Янчев. 

Подготвя се трасето, като се почистват дървета и храсти, извършват се изкопни дейности, направена е доставка на тръби.

Съществуващият водопровод, който захранва с питейна вода гр. Златоград и с. Старцево, е изграден през 1972-1973г. от етернитови тръби (Е ф-350), които са силно компрометирани и често предизвикват аварии. В проекта е предвидена пълна подмяна на съществуващия етернитов водопровод по трасе, успоредно на него, с тръби PEND DN 355, което да осигури запазване на пропускателната способност на външния водопровод. Общата дължина на трасето на водопровода на територията на Община Златоград е 3561 м.

Съществуващият водопровод преминава последователно през горски фонд, земеделски земи, сервитут на трасе по път Златоград-Кърджали, регулация на гр. Златоград. Трасето в регулация на града е подменен с PEND DN 315, като запазва пропускателната способност на външния водопровод.

Общата стойност на обекта е 3 021 916,21 лева с ДДС.