Русенският музей е определен като един от 28-те регионални хъба за дигитализация на културното наследство. С административен акт на Министерство на културата официално е одобрен списъкът на музеите, които ще бъдат включени в изпълнението на Инвестиция С11.17.

"Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви" от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Музеят в Русе съдейства за изготвянето на аналитичните доклади за състоянието на дигитализираните културни ценности в музеите и галериите в България, които мотивираха и аргументираха подбора на музейните центрове за дигитализация, техническото оборудване на центровете и необходимостта от допълнителни обучения за служителите.

Беше посочена работата по проект на Община Русе за дигитализиране на културни наследства от региона, както и опитът на музейните специалисти по проекти с Русенския университет, при което част от експонатите са в 3D измерение.

Предстои да бъде закупена техника и да се обучат специалистите за работа с нея, за да се обособят музейни центрове за дигитализация в рамките на изпълнението на "Цифровизация на музейни колекции, библиотеки и архиви" от Националния план за възстановяване и устойчивост.