Днес в Областна администрация Разград се проведе работна среща с представители на Регионален център на социалните предприятия в Габрово. Обхватът на дейност на Регионалния център в Габрово включва всички области от Северен централен район, включително област Разград.

Заседанието бе открито от Областния управител Владимир Димитров, който каза, че благодари на експертите от Регионалния център, че са уважили поканата и са дошли в Разград да представят възможностите, които предлага организацията им.

"Надявам се в близко бъдеще и в нашата област да бъдат създадени социални предприятия“, коментира Димитров.

В срещата участваха представители на неправителствения сектор, на общините от област Разград, както и на Бюрата по труда в региона и представители на работодателски организации.

Министерството на труда и социалната политика полагат целенасочени усилия чрез прилагане на изцяло нова нормативна уредба, за оказване на подкрепа и насърчаване развитието на субектите на социалната и солидарната икономика, в частност социалните предприятия. Създават се условия за оказване на подкрепа и на лица в уязвимо положение за социално включване и самостоятелен начин на живот.

Регионалният център в Габрово е част от мрежата от шест фокус-точки, които Министерство на труда и социалната политика разкри в страната в Габрово, Ловеч, Варна, Бургас, Пловдив и Благоевград. Те работят в подкрепа на социалните предприятия и за популяризиране на социалната и солидарната икономика. Екипът от Регионалния център представи това какво е социална икономика и кой може да участва в нея; как се регистрира социално предприятие; с какви насърчителни мерки държавата подпомага социално ангажираните работодатели; кои хора влизат в "уязвимите групи“.

Участниците в срещата обсъдиха нуждата от законодателни промени, за да се подобрят още повече солидарната и социалната икономика.

64 действащи социални предприятия има в страната – в Разград няма нито едно. Такива има само в 17 от общо 27 области.