На 16 април гостуващият в рамките на ННП "Българистика“ проф. д.ф.н. Петър Сотиров изнесе публична лекция на тема "Българите в чужбина – живот (поне) с два езика“. С голям интерес студенти и преподаватели проследиха лекцията, в която проф. Сотиров говори за взаимното проникване между езиците и за ефектите от тях, за типовете билингвизъм и компетентностите на различните езикови равнища. Темата професорът представи с чувство за хумор и въз основа на своя житейски път осветли въпроса за диглосията.

Проф. Сотиров е утвърден учен българист, който работи в областта на социолингвистиката, когнитивната лингвистика, етнолингвистиката в Университета "Мария Кюри-Склодовска“, Люблин, Полша.

Той гостува във Филологическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски“ по покана в рамките на Националната научна програма "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“. В рамките на своя двумесечен престой проф. Сотиров ще изнесе поредица от лекции, а в програмата му са предвидени още обучителен семинар със студенти,  консултации с млади учени докторанти и дипломанти в областта на българистиката, както и провеждане на научни изследвания, които ще бъдат публикувани.