Проф. Карен Джамбазов спечели конкурса за директор на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. В ръководството на болницата като представител на държавата остава проф. Ангел Учиков, който е ректор на Медицински университет - Пловдив. Новият мандат е 3 години, предава "Фокус".

Конкурсът за "Св. Георги" и за останалите големи държавни лечебни заведения беше обявен на 30 април от бившия здравен министър проф. Хинко Хинков. За двата вакантни поста в най-голямата болница в България кандидастваха само проф. Джамбазов и проф. Учиков, става ясно от публикуваната информация в сайта на Министерство на здравеопазването.

Професор Джамбазов пое ръководството на УМБАЛ "Св. Георги" през юни 2010 г., когато лечебното заведение е изключително тежко финансово състояние. Тогава просрочените задължения към доставчици и за заплати на персонала са били над 17 милиона лева. За 14 години начело на болницата той стартира множество проекти с обща инвестиция около 100 милиона лева. 

Карен Джамбазов е завършил Медицински университет - Пловдив 1985-1991 г. с професионална квалификация "Магистър" - лекар. По време на следването си е награждаван от Комитета за наука и висше образование със златна значка "За отлично учение". От 1991 г. до 1995 г. получава образователно-квалификационна степен "Специалист по ушно-носно-гърлени болести“ в Катедрата по УНГ болести при МУ - Пловдив, където започва работа като асистент също през 1991 г.

През 2009 г. завършва второ висше "Магистър по здравен мениджмънт". През 2012 г. придобива академичната длъжност "Професор" в катедрата по УНГ болести при МУ - Пловдив. Специализирал е многократно в Германия в областта на УНГ болестите и хирургията на глава и шия. Повишавал е квалификацията си в клиники в Германия, Австрия и Италия. От юли 2014 година е национален консултант е по УНГ болести към Министерство на здравеопазването. През 2009 г. е избран за почетен гражданин на Пловдив. Владее писмено и говоримо немски, английски и руски език.

Проф. д-р Ангел Учиков, дмн е завършил специалност "Медицина" в Медицински университет – Пловдив през 1991 г., притежава две признати специалности по "Хирургия" (1996 г.) и "Гръдна хирургия“ (1998 г.) и е провел специализации по лапароскопска, торакоскопска и чернодробна хирургия във Франция и Австрия.

През 2012 г. е избран за ръководител на Катедрата по специална хирургия на МУ-Пловдив. Осем години е заместник-декан по международно сътрудничество и проектна дейност, а през последните четири години е Декан на Медицинския факултет на МУ-Пловдив.

Повече от 13 години участва в управлението на УМБАЛ "Свети Георги“ като началник на Втора клиника по хирургия и заместник-председател на Съвета на директорите.

Проф. Учиков има над 130 публикации в български и чужди издания, от които 101 включени в база данни Web of Science и Scopus, както и 24 публикации с импакт фактор, над 160 цитирания и хирш индекс 6. Има значимо участие в 6 учебника и монографии и е научен ръководител на 9 докторанти и на 18 специализанти по специалност "Обща хирургия“ и "Гръдна хирургия“. 

Проф. д-р Ангел Учиков, дмн е сред водещите специалисти по гръдна и коремна хирургия в България. Член е на Българското хирургическо дружество, ЕSТА и е Републикански консултант по хирургия и гръдна хирургия (2013 г.)