Областна администрация в Разград бе домакин на работна среща за представяне на проект "Отвори очи" на СНЦ "Център за съзидателно правосъдие". Срещата бе открита от зам.-областния управител Надя Йорданова, модератор бе другият зам.-областен управител Ивелина Игнатова. В събитието участваха представители на институции, които имат отношение със защитата на децата в страната.

Проектът "Отвори очи", който е финансиран от фондация "Лъчезар Цоцорков" бе представен от Георги Милков и Димо Борисов от СНЦ "Център за съзидателно правосъдие“. Целта е създаване на Специализирана програма за обучение на съдии, прокурори и адвокати как да работят с деца, които участват в наказателни производства, с което отговаря на актуалната обществена потребност от развитие и усъвършенстване на защита на децата, предвид тенденцията на нарастващ брой случаи на деца, които стават жертви на домашно насилие.

Като резултат от разработването и прилагането на програмата се очаква тя бъде поредната иновация, която област Разград ще даде като добра практика и да бъде полезна за цялата ни страна.

По проект "Отвори очи“ са планирани две обучения и поредица от работни срещи през есента на 2024 г., с които създателите на проекта целят институциите в областта на образованието, здравеопазването, обществения ред, социалната работа, правната общност и помагащите професии да повишат ефективността от сътрудничеството си.

Какви права имат децата и защо е важно да ги отстояваме, как се застъпваме за правата на децата, тези въпроси повдигна за дискусия Георги Милков.

В работната среща протече обсъждане на предизвикателствата, пред които са изправени професионалистите, когато работят с деца, участващи в наказателни производства, както и ролята на "Синята стая“ – специално оборудвано помещение за изслушване на деца, което е достъпно от 2018 г. в град Разград.

Коментирано бе и прилагането на две европейски директиви (2016/800, 2012/29).

Важна част от дискусията беше обсъждането на ролята на Детска педагогическа стая, практики за изготвяне на оценка на потребностите на децата, опитът на Комисията за борба с противообществени прояви за малолетни и непълнолетни при изготвянето на оценките.

Ивелина Игнатова подчерта, че всички ангажирани институции обучават стоите служители как да работят с децата жертви, свидетели, правонарушители в своите сфери на дейност. Тя изрази увереност, че проектът ще допринесе за споделяне на добър опит и нов фокус, насочен към интересите на децата.