С наближаването на 15 юни, посочен от община Пловдив като датата, от която ще се спира движението през Бетонния мост, все повече хора си задават въпроса какво точно ще се прави на съоръжението. Журналист от "Фокус" се свърза с проектанта на новия мост инж. Димо Кисов за подробности.

- Инж. Кисов, какво включва реконструкцията на Бетонния мост?

- Бетоновият мост в гр. Пловдив се реконструира във връзка с проект “Модернизация на железен път, контактна мрежа и системи за сигнализация и телекомуникации в гара Пловдив и изграждане на комуникационно-транспортен пробив под жп ареала на гара Пловдив". Възложител е НКЖИ, Изпълнител – ДЗЗД “Проект Пловдив".

Проектът на моста е изпълнен от “Мостконсулт"- ООД и представлява “Нов пътен надлез на km 155+640". Целта е даване на техническо решение за изграждане на надлез с осигуряване на габаритите за скоростната ЖП линия до Бургас.

- Какви са параметрите на новото съоръжение – дължина, широчина, височина?

- Съществуващият надлез е стоманобетонен, двуконзолна конструкция с дължина 665cm+ 1400cm +665cm. При стълбовете връхната конструкция е свързан кораво със стълбовете. Подпорните стени са бетонови, заедно с крилата осигуряващи насипа при подходите към съоръжението. Ширината на връхната конструкция е 14.45m, включваща пътно платно – 9.50 m и два тротоарни блока с широчина 1.70 m и 3.25 m.

Към момента съществуващото съоръжение не осигурява минималния светъл габарит между долния ръб на връхната конструкция и кота глава релса на железопътните линии. Общо взето състоянието е проблематично и не отговаря на съвременните изисквания.

Новото техническо решение предвижда габарит на съоръжението 1450  cm, включващ пътно платно - 900 cm; западен тротоар - 300 cm; източен тротоар - 250 cm.

Предвижда се едноотворно съоръжение със статически отвор 2800 cm – система проста греда от стоманобетон. Връхната конструкция е сглобяемо монолитна съставена от 12 бр. предварително напрегнати стендови греди с променлива височина - необичайна конструкция породена от многото ограничения, с които трябваше да се съобразяваме.

Съществуващите подпорни стени, поради състоянието си не са предвидени за поемане на вертикални товари и новите устои са проектирани така, че възникващите усилия да се поемат само от други конструктивни елементи.

Успоредно с разрушаване на съществуващата връхна конструкция се изпълняват изливните пилоти ф1200 mm и дължина 20 m по 3 броя при двата устоя.

- Как ще се премахне старата конструкция? Ще се взривява или ще се използва друг способ?

- Взривни дейности по демонтажа не се предвиждат. Изпълняват се допълнително два реда анкери IBO ø51mm.

Следва изпълнение на ригела на устоя и монтаж на главните греди върху еластомерните лагери и компенсаторни плочи се изпълнява цялата пътна плоча заедно с напречната греда при южен и северен устои. Предвиждат се дилатационни фуги открит тип при устоите с дилатация 50 mm.

Хидроизолацията е от тип неизискващ предпазен бетон и гладкост на пътната плоча без изравнителна замазка. Настилка е от плътен асфалтобетон с модифициран битум. Съществуващите стени и крила се санират с торкрет по утвърдена технология.

При този етап пътната нивелета е с наклон откъм “Македония" – 7.3%, откъм "Христо Ботев" 4% и с изпъкнала вертикална крива с радиус 500 m.

- Проблем ли са сегашните естакади от север?

- Конструкциите на естакадите при подхода от страна север се нуждаят от усилване и ремонт /дори и при сегашното натоварване/. Състоянието им не позволява претоварване с постоянни товари от нова по-висока нивелета.

На този етап не се предвижда велоалея по трасето и достъпът от бул. "Хр. Ботев" се запазва със стълби, които според нас имат нужда от спешен ремонт.

- Какви са сроковете за реализация на обекта?

- Относно сроковете за изпълнение и кога ще стартира строителството - това са въпроси извън нашата компетентност.

Съоръжението се изпълнява в следната последователност:

- Временна организация на движението;

- Демонтаж на тролейбусната контактна и ЖП мрежи и стълбовете по съоръжението;

- Изпълнение на изливни пилоти ф1200mm и дължина 20m по 3 броя при двата устоя изпълняват се преди демонтаж на съществуващата връхна конструкция;

Демонтаж на съществуващата връхна конструкция съгласно одобрения от ДП "НКЖИ" проект;

- Изпълнение на разкъртване и отстраняване на горните части на съществуващите подпорни стени до проектните коти;

- Изпълнение на два реда анкерите IBO ø51mm вертикални 27 бр. с дължина 15 m в ос лагери и наклонени 8 бр. с дължина 15 m.

- Изпълнение на ригели и преходни плочи при двата устоя;

- Монтаж и укрепване на главни греди;

- Изпълнение на пътна плоча и напречни греди, стълбове за осветление;

- Монтаж на анкери за ЖП инсталации, парапет, предпазни мрежи и ограничителни системи;

- Довършителни работи.

Съоръжението е осигурено на базата на Европейските норми и съответните български приложения. Конструкцията на съоръжението е проектирана по такъв начин, че по време на предвиждания проектен експлоатационен срок, с необходимата степен на надеждност и икономичност да понесе всички въздействия, влияния и събития, които е възможно да се проявят в този срок, както и да е годна за предвижданото ниво на експлоатация.

За осигуряване на приетия габарит и нивелета е необходимо да се коригира подхода по ул. "Македония" /от южната страна/. С цел запазване на съществуващата растителност по откосите и по-кратки срокове за изпълнение е развит работен проект на пилотни подпорни стени, осигуряващи проектната пътна нивелета.

Пътят в зоната подпорните стени е с габарит 1400cm и включва: пътно платно - 900 cm; западен тротоар - 300cm, източен тротоар - 250cm. Подпорните стени могат да се изпълняват успоредно с конструкцията на моста.