Община Петрич продължава да обновява и модернизира образователната среда в района.

Според официалната страница на общината сградата на I ОУ "Кочо Мавродиев" в град Петрич ще бъде санирана с целеви средства, отпуснати от МОН.

Одобрението на проекта, подаден от Община Петрич, ще допринесе за устойчиво подобрение на енергийната ефективност на училищната сграда.

Основната сграда на училището е построена през 1934 г., а физкултурният салон през 2010 г. В тях не са извършвани дейности, свързани с повишаване на енергийната ефективност.

Предвижда се:

- полагане на топлоизолация по външни стени;

- полагане на топлоизолация по покриви;

- топлоизолация на подовите настилки;

- подмяна на дограмата;

- вентилационна система за физкултурен салон;

- нови въздуховоди и шумозаглушители, както и всички други съпътстващи мерки, които да отговарят на съвременните изисквания за енергийно ефективна сграда.

Общо одобрените средства са размер на 839 764,80 лева с ДДС.

Извършено е и предварително енергийно обследване на училищната сграда.

През 2021 г. Общината реализира неотложен основен ремонт на покривното пространство на основната сграда, но без реализиране на мерки за енергийна ефективност.

През предходните бюджетни години Община Петрич извърши планирани ремонти и реконструкции в институции на предучилищното и училищно образование, включително и в I ОУ "Кочо Мавродиев".

В Първо основно училище "Кочо Мавродиев" се обучават около 300 деца. Училището премина на едносменен режим след изграждане на допълнителна пристройка в близост до основната сграда.