Приключи проект Интеркултурна образователна програма "Приказен свят“ по Конкурсна процедура 33.22 – 2023, Договор № БС33.22-2-015/24.08.2023 г., финансиран от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства на Община град Добрич и партньори Детска градина № 26 "Звънче“ и Детска градина № 32 "Зорница“, съобщават от общината.

Неговата основна цел беше постигането на комплексно въздействие, както върху образователното развитие на децата, така и за изграждане и възпитание на социокултурен модел на поведение, утвърждаване на междукултурните ценности и надграждане компетентностите на педагогическия и непедагогическия персонал за работа в интеркултурна среда.

В проекта участваха 120 деца на възраст от 3 до 6 години, посещаващи ДГ №32 "Зорница" /с две сгради/ и ДГ №26 "Звънче“ гр. Добрич. Бяха сформирани приказни ателиета, в които децата се запознаха с различните етноси – с тяхната история, бит и култура; докоснаха се до общочовешките вечни ценности; научиха се да различават доброто и злото и да бъдат толерантни към другите, развиха своето въображение и се забавляваха в света на приказките. Едновременно с това децата от другите етноси имаха възможност да общуват по нов начин със своите връстници.

В проекта се включиха и 33 педагози и 23 помощник-възпитатели – служители в двете детски градини, които надградиха своите знания, умения и компетентности за прилагане и насърчаване ценностно ориентираното поведение и създаване в детските градини на атмосфера, благоприятстваща формирането на етнокултурен модел на поведение у децата.

Проектът завърши с изложба от рисунки на децата и драматизации на избраните от различните ателиета приказки, които бяха заснети и могат да се видят на сайта на двете детски градини.

Проект Интеркултурна образователна програма "Приказен свят“ е едно естествено продължение на политиката на детските градини в Община град Добрич за създаване на иновативна подкрепяща образователна среда, посредством прилагане на успешен модел на интеграция на децата от ромски произход и на работа в интеркултурна среда.