В заседателната зала на МУ-Варна се състоя заключителна пресконференция по научно-изследователския проект "Изследване на биофлавоноида фустин за антитуморно, противовъзпалително и гастро-ентеро-хепатопротективно действие в експериментални фармакологични модели“ с ръководител проф. д-р Стефка Василева Вълчева – Кузманова, дмн.

Тригодишният проект на стойност 120 000 лв. е финансиран в два етапа по 18 месеца в изпълнение на Договор № КП-06-Н43/6 от 30.11.2020 г. с Фонд "Научни изследвания“ в Конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания 2020 г. Между декември 2020 г. и юни 2024 г. са получени конкретни фундаментални научни резултати по изпълнените от работната програма задачи в 5 работни пакета. Изолираният и пречистен от дървесина на смрадлика (Cotinus coggygria) биофлавоноид фустин демонстрира in vitro противотуморно действие върху 5 клетъчни линии от рак на млечната жлеза, рак на дебелото черво и рак на кожата, като са установени конкретни молекулярни механизми на антитуморното му действие за клетъчната линия от тройно-негативен рак на млечната жлеза. Установено е, че фустинът проявява in vivo противовъзпалително и органопротективно действие в остри модели на възпаление и оксидативен стрес при опитни животни (Wistar плъхове).

Получените по проекта резултати са представени чрез 32 научни съобщения на 15 научни форума в страната и чужбина, и са публикувани в 6 научни публикации в списания с импакт фактор или импакт ранг. В реализацията на проекта участват учени, постдокторанти и докторанти от научната група "Гастро-ентеро-хепатопротекция и терапия“ в Направление "Хранене и качество на живот" на Научноизследователски институт към МУ – Варна, в колаборация с учени от Химическия факултет на Университета в Белград, Института по физиология на растенията и генетика към БАН и Института по биофизика и биомедицинско инженерство към БАН.

Тематиката на проекта попада изцяло в приоритетното научно направление "Храни и хранене“ на МУ – Варна за периода 2021 – 2025 г. Получените резултати могат да послужат като база за ново in vivo проучване на онкотерапевтичните свойства на биофлавоноида фустин, при разработването на нови лечебни средства и функционални храни, и са подчертано значими при решаването на обществени предизвикателства, касаещи здравето, в т.ч. онкологичните заболявания.