На 16 април (вторник) от 10:30 часа Областен информационен център – Стара Загора, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Югоизточен регион (ЮИР), организира обществено обсъждане на комбинирана концепция за ИТИ № BG16FFPR003-2.001-0125 "НОВ МОДЕЛ НА ИНТЕГРИРАНА ЗДРАВНА ГРИЖА ЗА ДЕЦА В ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН“, с водещ партньор община Бургас. Това съобщиха за "Фокус" от Община Стара Загора.

От 13:00 часа ще се състои и публичното обсъждане на концепция № BG16FFPR003-2.001-0059 "ПО ПЪТЯ НА АНТИЧНОСТТА" Интегриран териториален туристически продукт/маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на Южен централен  регион и Югоизточен регион“, с водещ партньор община Пловдив. Обсъжданията ще се проведат в зала на Регионален исторически музей - Стара Загора. 

Концепция № BG16FFPR003-2.001-0125, с водещ партньор община Бургас за интегрирани териториални инвестиции представлява комбинация от 24 проектни идеи, разработени и представени от 18 общини в партньорство с различни заинтересовани страни – университети, НПО, училища, търговски компании и публични институции, както и Министерство на здравеопазването. Общините партньори се намират на територията на 4-те области Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол - Югоизточния регион за развитие, като в тях живее над 85% от населението на региона. Проектната идея обединява – 18 общини, 9 държавни и общински болници, висше и средно училища, фирми, НПО, иновативни центрове и Министерството на здравеопазването - за използване на техния потенциал и ресурси за създаване на нов модел за интегрирана здравна грижа за деца и постигане на качествена, модерна, навременна и достъпна здравна грижа, фокусирана върху децата от Югоизточния регион. 

Индикативна стойност на КИТИ: 199 202 705 лева. 

Линк към резюме и презентация на концепцията.

Линк към онлайн анкета.

Втората концепция, № BG16FFPR003-2.001-0059, с водещ партньор община Пловдив е насочена към създаването на интегриран териториален туристически маршрут, свързващ античното културно наследство на територията на ЮЦР и ЮИР и е разработена от общините Пловдив, Стара Загора и Хисаря. Като партньори са привлечени и Организация за управление на Тракийски туристически район /ОУТТР/, Сдружение БГ Бъди активен, ПГ "Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Пловдив, СУ "Христо Смирненски“, гр. Хисаря и ПГОХ "Райна Княгиня “, гр. Стара Загора. 

Проектът цели създаването и популяризирането на общ тематичен маршрут от обекти на античността чрез мерки за благоустройство, реставрация, консервация и социализация на културно-исторически забележителности на територията на трите общини. 

Предвидените дейности допринасят за насърчаване развитието на туризма в региона, за подобряване на туристическата инфраструктура, както и за разнообразяване на туристическите продукти и услуги в региона. Безвъзмездната финансова помощ се осигурява от програма "Развитие на регионите“ 2021-2027г., и програма "Образование“ 2021-2027 г. 

Индикативна стойност на КИТИ: 57 720 000 лева. 

Линк към резюме и презентация на концепцията.

Линк към онлайн анкета.

Препоръки или възражения, могат да се изпращат по електронна  поща, към Звено за публични консултации към РСР на ЮИР (Областен информационен център - Стара Загора), не по-късно от 3 дни след общественото обсъждане на e-mail: oic.stz@gmail.com.  

Областен информационен център – Стара Загора е част от мрежата от 27 информационни центъра за популяризиране на кохезионната политика на Европейския съюз в Република България.