Поредна глоба от Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново отнесе дървообработващото предприятие "Кроношпан“, което е ситуирано в старата столица. Компанията е санкционирана с 20 000 лева за това, че е допуснала разпространение на миризми извън границите на производствената площадка, обясняват за "Фокус“ от Екоинспекцията.

През юни РИОСВ са издали общо пет наказателни постановления на обща стойност 24 800 лева. Две от тях са за "Кроношпан“. През месеца са сключени и три споразумения по Закона за административните нарушения и наказания, между наказващия орган и нарушителя, на стойност 3 080 лв.

Екоекспертите са извършени 89 проверки на 83 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области. Издадени са 18 предписания.

През периода са съставени шест акта за установени административни нарушения. Три от тях са за неводене на отчетност на отпадъците в Националната информационна система за отпадъци. Юридическо лице е санкционирано за нерегламентирано съхраняване на строителни отпадъци в района на местността "Скъсаното" край Севлиево. Акт е съставен на дружество за неизпълнение на изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, тъй като не е взело всички необходими предпазни мерки за предотвратяване изпускането на флуорсъдржащи парникови газове от климатична инсталация за охлаждане. Съставен е акт на ЕТ "КАЛИ 89 – РУМЕН РОМАНОВ“ - Велико Търново за складиране на наносни отложения/инертни материали на имот, попадащ в границите на защитена зона за опазване на дивите птици - Остров Вардим. На същата фирма е наложена нова заповед за принудителна административна мярка, с която е предписано да се премахне цялото количество натрупани/складирани наносни отложения/инертни материали в границите на поземления  имот.

Наложена е една текуща санкция в общ размер на 166,70 лв./месец, считано от 10 април до преустановяване на нарушението, за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения по няколко показатели, поставени с Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води, издадено БДДР – Плевен.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 4 839,56 лв.  3 871,65 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Свищов (1 600 лв.), Община Велико Търново (1 600 лв.) и Община Лясковец (551,73 лв.).

През месеца са почистени нерегламентирани сметища в землищата на селата Деляновци, Драгомирово, Царевец, в град Сухиндол и в землището на Дряново.