Готови ли са общините да приложат новия модел за определяне на такса битова смет? От 1 януари 2025 г. влиза в сила новата "Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси".

От нова година у нас също трябва да започне приложението на европейското правило "Замърсителят плаща повече" и таксата за граждани и фирми ще е според количеството изхвърлени отпадъци, а не на база данъчна оценка на имота, както е сега. Новата Наредба предвижда три модела за изчисляване на такса смет, като Общинският съвет може да избере един или съчетание от модели за определяне на ТБО в различни зони / или населени места на територията на общината. В този смисъл не се очаква уеднаквяване на подхода в различните общини. 

Общинските администрации са под пара и обмислят варианти как да приложат нормативния документ на местно ниво. В Пловдив е създадена работна група начело със заместник-кмета по екология Иван Стоянов, която обсъжда възможностите, като водещо при избора на модел ще бъде принципът за най-щадящия начин за изчисляване на таксата. Истинското предизвикателство за големите градове са мегакомплексите, в които живеят много нерегистрирани ползватели. 

Новата Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси (Наредбата), приета от Министерски съвет с Постановление № 93/04.04.2024 г., е обнародвана в Държавен вестник, брой №31 от 09.04.2024 г. Съгласно §3 от ПЗР от Наредбата, нейното изпълнение се възлага на кметовете на общините в Р България. Наредбата влиза в сила в тридневен срок от датата на нейното обнародване, т.е. от 13 април 2024 г.

Документът определя реда за изготвяне и образецa на план-сметката за разходите по дейностите и услугите в рамките на една календарна година, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, начина за изчисляване на размера на таксата и формата на информацията и данните, които се публикуват ежегодно на интернет страницата на общината, уточняват от НСОРБ в отговор на запитване от Plovdiv24.bg.

Услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци, са: събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, самото третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината.

Размерът на таксата за битови отпадъци за всяко задължено лице се определя за календарна година при спазване на принципа за понасяне на разходите от причинителя или притежателя на отпадъците.

Генерираното количество битови отпадъци е водеща основа за определяне на размера на дължимата такса, като Общинският съвет може да приеме и комбинация между предвидените в Наредбата основи.

За услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации и за третирането им, таксата се определя на база един от моделите:

- индивидуално определено количество битови отпадъци за имота, включително чрез торби с определена вместимост и товароносимост;

- количество битови отпадъци за имота, определено съобразно броя и вместимостта на необходимите съдове за събиране на битовите отпадъци и честотата за тяхното транспортиране;

- брой ползватели на услугата в имота.

За услугите, свързани с поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината, се вземат предвид брой ползватели на услугата в имота и разгъната застроена и/или незастроена площ на недвижимия имот.

Общинските съвети да могат да приемат различни основи за определяне на ТБО, при това те могат да бъдат диференцирани както за отделните населени места, така и за отделните зони в тях и за различните категории задължени лица /физически и юридически/ и за отделните услуги, за които се дължи таксата.

За да подпомогне общините при въвеждането на новия модел за определяне на ТБО, НСОРБ формира постоянно действаща експертна група с представители на общините за анализ на възникващите въпроси при прилагането на подзаконовия нормативен акт.

Съставът й включва освен експерти и юристи от НСОРБ, специалисти с дългогодишен опит в областта на управлението на административните процеси, местните финанси, екологията, икономическите дейности и заместник-кметове от общините Брезово, Велико Търново, Кюстендил, Попово, Свиленград, Столична община и Хасково.

Предстои работната група да анализира всички приложими нормативни изисквания, да направи преглед на източниците на данни, които ще бъдат необходими за прилагане разпоредбите на Наредбата и да проучи опита на други европейски страни, партньори на НСОРБ в рамките на Мрежата на местните и регионални власти. Освен консултативни материали с практическа насоченост, работната група ще подготви и типови образци на документите, които осигуряват вътрешната организация на процесите в общините, свързани с преминаването към новия модел за изчисляване на такса "битови отпадъци“, дейностите, свързани с управлението на отпадъците, зонирането на населените места и др. Ще бъде изготвен и детайлен списък на необходимите изходни данни и информация, които общините трябва да обезпечат при преминаването към новия механизъм за формиране на ТБО и др.

Темата предстои да бъде обсъдена на предстоящото на 6.06.2024 г. в София заседание на Постоянната комисия на НСОРБ по околна среда, кръгова икономика и зелени политики. Членовете на Комисията ще структурират основните групи въпроси, свързани с прилагането на новата нормативна уредба и проблемите, с които се сблъскват. Те ще послужат като изходна база за дейността на работната група. 

На отделен форум в рамките на предстоящата на 12-14.06 XХVI-та Национална среща на финансистите от общините, темата ще бъде обсъждана с представители на Министерството на финансите. Националната среща събира в широк формат общинските финансисти, счетоводители, данъчни експерти, вътрешни одитори, финансови контрольори, заместник-кметове с ресор бюджет и финанси, председатели на общинските съвети и общински съветници от цялата страна.

Отделно от това, НСОРБ започна работа по проект за разработване на модели за оптимизиране на системите и процесите на управление на битовите отпадъци от общините в България, финансиран от Оперативна програма "Околна среда“. В рамките на проекта предстои:

- Разработване на примерни модели за управление на отпадъците в 8 типа зони: Градски зони с високо строителство, Градски зони с ниско застрояване и еднофамилни къщи, Градски зони със смесено застрояване, Централна градска част в големите градове, Малки населени места с фамилни къщи, Вилни зони, Курортни селища, Индустриални зони/паркове, ползващи общинска система за управление на отпадъците. Моделите ще включват предлагана система за събиране, изчислителни модели за прогнозиране количествата на образуваните отпадъци и определяне на необходимите съдове за събиране и специализирани автомобили за тяхното обслужване, оценка на разходите за прилагане на разглежданата система;

- Разработване на електронна система за начисляване на такса битови отпадъци в зависимост от количеството и обема на отпадъците;

- Подкрепа за общините, желаещи да внедрят примерните модели на своята територия;

- Систематизиране на предложения за промени в общинската и национална нормативна уредба в сферата по управление на отпадъците. 

Темата за чистотата в населените места ще бъде акцент във второто издание на Националния младежкия конкурс "Аз за моята община: един проблем – едно решение". През 2024 г. участниците в конкурса ще предлагат идеи, които да ангажират обществеността с подобряване на чистотата в населените места и извън тях, насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др.

От НСОРБ уточняват, че добри практики в областта на управлението на отпадъците се публикуват в специализираният раздел на сайта на сдружението "Управление на отпадъците".