Част от уличната мрежа във Вълчи дол ще бъде обновена по проекта "Основен ремонт на ул. "Хр. Смирненски“ от о.т. 227 до о.т.193, ул. "Черно море“ от о.т. 230 до о.т. 182 и ул. "Иван Вазов“ от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“. Той се финансира от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез МИГ "Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия“, мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Общият размер на инвестицията е 219 496,12 лева, съобщиха от Областния информационен център във Варна.

По проекта ще бъдат ремонтирани участъци от улиците "Хр. Смирненски“, "Черно море“ и "Иван Вазов“. Сред дейностите, предвидени за изпълнение, са подмяна на съществуващи бетонови бордюри, технологично фрезоване и профилиране на асфалтови пластове и полагане на два пласта асфалтобетон.

Целта е подобряване на условията за транспортно обслужване на всички имоти и пресечки на цитираните улични участъци, както и експлоатационните качества на уличната мрежа.

Проектът е стартирал на 30.05.2023 г. и ще продължи до 30.06.2025 г.