От ЕЦТП изпратиха анализ за актуалното състояние на кръстовището на улиците "Гурко" и "Шишман", изработен от екип на сдружението. Това се случва пет месеца след трагедията с Филип. Кръстовището на улица "Гурко" и ул. "Шишман" в София, на което през септември 2023 г. бе убит 15-годишният Филип Арсов, продължава да бъде опасно.

Анализът е на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП) и е извършен след проверка на мястото заради получени много сигнали към сдружението. Констатациите са изпратени и на кмета на Столична община Васил Терзиев с настояване за тяхното отстраняване. Важно е да подчертаем обаче, че констатираните от нас дефицити по никакъв начин не оправдават поведението на водача, убил Филип, а именно шофиране с 2,2 промила алкохол в кръвта и със скорост почти три пъти, превишаваща разрешената за зоната - 30 км в час.В ЕЦТП няма да спрем да водим битка срещу всички нарушители, чиито действия често са с фатални последици. Затова продължаваме да работим по темата за превенцията както на водачите, така и на инфраструктурата.

Заставаме зад протеста на граждани на 21 февруари на кръстовището, алармиращ за тихото и със съмнителни основания освобождаване от ареста на убиеца на Филип. Още повече, че на този етап дори се повдигат съмнения относно ролята му в трагедията.

Ето и анализа за настоящото състояние на кръстовището на ул. "Гурко" и ул. "Шишман":

1. На кръстовището при ул. "6-ти Септември“ и ул. "Ген. Гурко“ има поставени пътни знаци Д17 "Пешеходна пътека“, като са налични дефицити и са допуснати следните нарушения:

1.1. Пътният знак Д17 следва да бъде повторен от лявата страна, а такъв липсва и по направлението към ул. "Г. С. Раковски“ в направлението към бул. "Васил Левски“. Същото представлява нарушение съгласно чл. 117, ал. 2 от Наредба № 18 от 2001 г. на МРРБ за сигнализирането на пътищата с пътни знаци, където е записано следното: "(2) Пътният знак Д17 задължително се повтаря от лявата страна на платното за движение, а при липса на видимост на знака - и над платното за движение“.

1.2. Пътен знак Д17 и пътен знак Г1 са повредени в следствие на вандалска дейност и в момента са в нарушение на чл. 9, ал. 1 от Наредба №18, където е определено, че "Пътните знаци и другите средства за сигнализиране се поставят отдясно на платното за движение, с лицевата си страна срещу посоката на движение, така че да не се закриват от други пътни знаци, препятствия, съоръжения или принадлежности в обхвата на пътя на място, което осигурява:

1. своевременното им разпознаване и възприемане от участниците в движението през деня и през нощта.

2. безпрепятствено движение на пътните превозни средства и на пешеходците.“.

Необходимо е същите да бъдат подменени, като се препоръчва при замяната им лицевата страна на знаците да бъде изпълнена не с фолио RA1, а с мин. RA2 и защитно ламиниращо фолио срещу надраскване и други вандалски дейности (антиграфити фолио/ламинат).

1.3. Крайната линия е изпълнена с жълт цвят, което нарушава изискванията, определени в чл. 4, ал. 3 от Наредба №2 от 2001 г. на МРРБ за сигнализирането на пътищата с пътна маркировка, където изрично е посочено, че: "Пътна маркировка с жълт цвят се използва само за очертаване на начупени линии, обозначаващи площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници“. В конкретния случай не е изпълнено изискването на Наредбата и съответно е погрешно маркировката да бъде жълта. Необходимо е да се предприемат действия за отстраняването на жълтата маркировка и полагането на такава, съответстваща на чл. 4, ал. 2, както и покриваща минималните изисквания на чл. 7, ал. 8 и ал. 9 във връзка с ал. 3 от същата наредба.

1.4. Пътната маркировка М1 "Единична непрекъсната линия“ не покрива минималните изисквания на Наредба № 2 и по-конкретно на чл. 7, ал. 8 и ал. 9 във връзка с ал. 3 и съответно следва да бъде подменена с маркировка, която ще покрива изискванията на Наредбата, за да може да се изпълни изискването на чл. 3, ал. 1, т. 3 и маркировката да дава необходимата информация на участниците в движението.

1.5. Пътната маркировка М10 "Стрелка“ не покрива минималните изисквания на Наредба № 2 и по-конкретно на чл. 7, ал. 8 и ал. 9 във връзка с ал. 3 и съответно следва да бъде подменена с маркировка, която ще покрива изискванията на Наредбата за да може да се изпълни изискването на чл. 3, ал. 1, т. 3 и маркировката да дава необходимата информация на участниците в движението.

1.6. На кръстовището има поставени пътни знаци Д17, но липсва положена пътна маркировка М8.1 "зебра“. По същество това нарушава изискванията на чл. 117, ал. 1 от Наредба №18, където е определено, че "Пътен знак Д17 "Пешеходна пътека“ се използва за сигнализиране на пешеходна пътека тип "зебра“. Необходимо е да бъде очертана с пътна маркировка М8.1. пешеходната пътека обозначена чрез пътните знаци Д17.

2. На кръстовището при пресичането на ул. "Генерал Гурко“ и ул. "Цар Шишман“ са налични дефицити и са допуснати следните нарушения:

2.1. Пътните знаци, поставени преди кръстовището Б3 "Път с предимство“, Г5 "Движение само направо или наляво след знака“ и А13 "Изкуствени неравности по платното за движение“, са поставени в нарушение на чл. 9, ал. 1 от Наредба №18 тъй като закриват видимостта към поставения зад тях пътен знак Д17. 

По този начин е нарушено и изискването на чл. 14, ал. 1 и ал. 2, т. 1, а именно: "Пътните знаци и другите средства за сигнализиране трябва да са видими от разстояние, което позволява на водача своевременно да предприеме действия за осигуряване безопасността на движението. Минималното разстояние за видимост на пътния знак (в m), в зависимост от скоростта на движение V (в km/h), е, както следва: при V до 30 km/h - 50 m“. В конкретния случай не е осигурена необходимата видимост от 50 m за знак Д17, поради това, че той се закрива от знаците преди това.

Същевременно е допуснато нарушение и на изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба №18 от 2001 г. на МРРБ за сигнализирането на пътищата с пътни знаци, като пътен знак Г5 е поставен над пътен знак А13. Знаците от група А се поставят задължително под знаците от група Б, а след тях се подреждат необходимите пътни знаци от група В и Г. Необходимо е пътен знак А13 да се постави под знак Б3, едва след това под знак А13 да се постави знак Г5.

2.2. Въпреки, че има поставен пътен знак А13, поставена изкуствена изпъкнала напречна неравност и изградено повдигнато кръстовище съгласно чл. 6, т. 2 и Приложение №2, схема №2 от Наредба № РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, то не е спазено изискването на Приложение № 18 към чл. 27, т. 9 и чл. 37 от Наредба №2 от 2001 г. на МРРБ за сигнализирането на пътищата с пътна маркировка и не е положена пътна маркировка М17, въпреки че такава е трябвало да бъде нанесена.

2.3. Пътна маркировка М8.1 не отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 8 и ал. 9, като същата не е изработена и от допустимите строителни продукти за пътна маркировка. По този начин същата не покрива изискванията и на чл. 9, ал. 1, нито на БДС EN 1436 "Материали за пътна маркировка. Експлоатационни характеристики на пътната маркировка“ и/или на БДС EN 1790 "Материали за пътна маркировка. 

Готови материали за пътна маркировка“ и/или на БДС EN 1463 "Материали за пътна маркировка. Светлоотразителни пътни кабари“.

2.4. Пътната маркировка М1 "Единична непрекъсната линия“ не покрива минималните изисквания на Наредба № 2 и по-конкретно на чл. 7, ал. 8 и ал. 9 във връзка с ал. 3 и съответно следва да бъде подменена с маркировка, която ще покрива изискванията на Наредбата, за да може да се изпълни изискването на чл. 3, ал. 1, т. 3 и маркировката да дава необходимата информация на участниците в движението.

2.5. Крайната линия е изпълнена с жълт цвят, което нарушава изискванията определени в чл. 4, ал. 3 от Наредба №2 от 2001 г. на МРРБ за сигнализирането на пътищата с пътна маркировка, където изрично е посочено, че: "Пътна маркировка с жълт цвят се използва само за очертаване на начупени линии, обозначаващи площи, забранени за престой и паркиране на пътни превозни средства, и за очертаване на ленти, предназначени за движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници“. 

В конкретния случай не е изпълнено изискването на Наредбата и съответно е погрешно маркировката да бъде жълта. Необходимо е да се предприемат действия за отстраняването на жълтата маркировка и полагането на такава съответстваща на чл. 4, ал. 2, както и покриваща минималните изисквания на чл. 7, ал. 8 и ал. 9 във връзка с ал. 3 от същата наредба.

В заключение бихме искали да обърнем сериозно внимание на това, че принципно може да се приеме, че организацията на движението на територията на гр. София е незаконосъобразна, тъй като липсва Генерален план за организация на движението по пътищата (ГПОД). Следва да имате предвид, че пътните знаци и пътните маркировки се поставят по реда предвиден в съответно:

А. За пътните маркировки - чл. 3, ал. 3, т.1 и ал. 4 от Наредба №2, а именно: "Пътната маркировка се нанася: в населените места и селищните образувания - съгласно проект, разработен възоснова на ГПОД; Проектите по ал. 3 се изработват, съгласуват и одобряват при условията и по реда на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата. Те се изготвят от лица с пълна проектантска правоспособност по част "Организация и безопасност на движението“ съгласно чл. 128 и 129 на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Б. За пътните знаци – чл. 3, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Наредба №18: "Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на пътищата се поставят в обхвата на пътя при спазване изискванията на тази наредба, както следва: в населени места и селищни образувания - съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа на генералния план за организация на движението; Проектите по ал. 2 се изработват, съгласуват и одобряват при спазване изискванията на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата. Те се изготвят от лица с пълна проектантска правоспособност по част "Организация и безопасност на движението" съгласно чл. 128 и 129 на Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

За нас в голяма степен е притеснително това, че експертите на Столична община са допуснали да бъдат нарушени разпоредбите на два подзаконови нормативни акта, а именно Наредба №2 от 2021 г. на МРРБ за сигнализирането на пътищата с пътна маркировка и Наредба №18 от 2001 г. на МРРБ за сигнализирането на пътищата с пътни знаци, които се издават въз основа на чл. 14, ал. 1 от Закона да движението по пътищата и са със задължителен характер.