Върховен административен съд (ВАС) остави в силана Административен съд - Русе, с което е потвърдено решение № 213-МИ/30.10.2023 г. на Общинска избирателна комисия - Русе за обявяване на избраните общински съветници в община Русе по време на местните избори на 29.10.2023 г.

Административно дело № 11656/2023 г. е образувано по касационна жалба от Здравко Паскалиев, в качеството му на кандидат за общински съветник от листата на ПП "Средна европейска класа“.

Върховните съдии приемат, че представените изборни протоколи по своята правна същност са официални документи по смисъла на чл. 179 ГПК, издадени от длъжностни лица, каквито са членовете на избирателните комисии, по установения ред и форма и съставляват доказателство за отразените в тях обстоятелства.

В протоколите има положени подписи на членовете на комисиите без забележки относно определянето на действителните и недействителните гласове, липсват възражения и жалби за извършени от членовете на СИК нарушения на изборния процес, няма отразени спорове за действителността или недействителността на гласовете, както и особени мнения по чл. 441, ал. 3 от ИК с отделно изложени писмени мотиви.

Изборният процес е преминал в спокойна изборна обстановка и липсват съставени протоколи по чл. 438, ал.З от Изборния кодекс. Предвид тези факти, касационната инстанция приема, че първоинстанционният съд правилно не е допуснал повторно преброяване на гласовете от бюлетините, като се е съобразил с решение № 9 на Конституционния съд по к. д. № 8/2009 г. Съгласно това решение, преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено и само от секционните избирателни комисии след приключване на изборния ден и не се прилага какъвто й да е друг способ на преброяване, освен този. Повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако от протоколите на секционните избирателни комисии е видно, че съществуват спорове между членовете на СИК за резултатите от гласуването, или ако по тях са извършени поправки, които поставят под съмнение отразения в тях резултат, или непосредствено е обжалвано отчитането резултатите от гласуването, какъвто в случая не е налице.

За да бъдат обявени изборите за незаконни, трябва да са налице едновременно две предпоставки: съществени, особено тежки нарушения на изборния процес, относими към основополагащите демократични конституционни принципи на избирателното право, както и тежестта на тези нарушения да е от такова естество, че да е невъзможно да се установи действителната воля на избирателите. В случая тези нарушения не са налице.

Решението на ВАС е окончателно.