Върховният административен съд окончателно потвърди отмяната на Решението по оценка на въздействието върху околната среда № СО-03-03/2015г. от 28.08.2015г. на Директора на Регионална инспекция по околната среда и водите София, с което се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за "Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF / Refuse Derived Fuel/ отпадък“ на площадка ТЕЦ "София“ в поземлен имот с идентификатор 68134,511.4, район "Сердика", Столична община, с възложител "Топлофикация София“ ЕАД.

Върховните магистрати оставят в сила решението на Административен съд София- град по административно дело № 6134/2020 г. То е образувано пред първоинстанционния съд по жалба на екологично сдружение "За земята“, Национално сдружение за защита на собствениците на имоти, сдружение "Независим обществен контрол“, Сдружение "Коалиция за устойчиво развитие“ и физическо лице.

Производството пред първоинстанционния съд е протекло, след като с Решение №7560/16.06.2020г. по административно дело №12754/2019г. на ВАС е отменено решение по административно дело №9070/2015 г. на АССГ и делото е върнато на същия съд за ново разглеждане от друг състав.

В изпълнение на дадените с цитирано решение №7560/16.06.2020г. по административно дело №12754/2019 г. на ВАС, задължителни указания. Те са да бъдат събрани допълнителни доказателства, от които да се установят всички факти, релевантни към законосъобразното определяне на кръга на засегнатата общественост и провеждането на обществени обсъждания по правилата на ЗООС и Наредбата за ОВОС, да бъдат изяснени въпросите относно здравния риск, съдържанието, нивата и териториалния обхват на разпространение на вредните за човешкото здраве емисии от изпускащото устройство, като се отчетат и данните за разстоянията до жилищните сгради и обектите, подлежащи на здравна защита. Върховните магистрати указват също да се установи спазени ли са изискванията за достатъчна информация относно предвижданията за третирането на опасните и неопасните отпадъци, оценка на въздействието и информиране на засегнатата общественост. В резултат на това при повторното разглеждане на казуса от АССГ, са изготвени няколко експертизи, заключенията по които са приети като доказателства по делото.

Върховните магистрати примат, че решението на АССГ, с което е отменено Решението по оценка на въздействието върху околната среда е правилно. Изводите в съдебното решение са базирани на обоснованата преценка на събраните доказателства и компетентно изготвените експертни заключения, при спазване на съдопроизводствените правила. Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и при анализа им във връзка с приложимата за казуса нормативна уредба е направен правилен краен извод за основателност на жалбата срещу процесното решение по ОВОС, като убедително са опровергани релевираните и пред настоящата инстанция доводи за неговата законосъобразност.

Провеждането на процедурата по ОВОС е регламентирано в ЗООС и Наредбата за ОВОС в приложимата редакция, като съдът подробно е описал в съдебния акт, кои от тях не са били спазени.

Въз основа на компетентно изготвените заключения на назначените по делото експертизи, съдът е направил обоснован извод, че процесното инвестиционно предложение не е аргументирано в доклада за ОВОС и РИОСВ София е взел решение за одобряване на доклада без наличието на достатъчно доказателства. Напълно формално административния орган е съгласувал доклада за ОВОС при наличните непълноти и неизяснени обстоятелства относно очакваното влияние от дейността на инвестиционното предложение върху човешкото здраве и въздействието на същата върху околната среда.

Решението по административно дело № 12035 от 2023 г. е окончателно.