Възможностите за реализация на проект "Детска кухня" в община Плевен бяха обсъдени на втора работна среща по инициатива на заместник-кмета Елина Димитрова с ресор "Хуманитарни дейности", с участието на началник-отдел "Здравеопазване и социални дейности" при Община Плевен д-р Елза Пачева, директора на Детска кухня – Плевен Снежана Русинова, директора на Дирекция "Социално подпомагане" Теменужка Диманова и експерти от Дирекцията.

Проектът "Детска кухня" се осъществява от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с българските общини по Програмата за храни и основно материално подпомагане на Европейския социален фонд+.

Основната дейност е предоставяне на ваучери за детска кухня за деца от 10 месеца до 3 години, на които се приготвя обедно хранене /тристепенно меню/, при условие, че такова не е осигурено по друг ред. Храната - еднаква по качество и количество на тази, която получават всички останали потребители на детска кухня, се осигурява безвъзмездно на децата от целевите групи - социално слаби семейства.

Правото на достъп до подпомагане по проект "Детска кухня“ се определя от Дирекция "Социално подпомагане“ при спазване разпоредбите на Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд+.

Принадлежността към допустимите целеви групи, включително и проверките за продължаваща принадлежност, се удостоверяват чрез извършени проверки на данните в Интегрираната информационна система.

В хода на разговорите от страна на Община Плевен бяха заявени готовност и наличие на капацитет за участие в проекта "Детска кухня“.