На основание заповед №344 и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 65а и 65б от Закона за защита при бедствия бе проведено заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, под председателството на кмета на Община Радомир Кирил Стоев. На заседанието присъстваха заместник – председателят на Общински съвет гр. Радомир, Иличо Йорданов, заместник – кметовете Станислава Генадиева и Гергана Здравкова, началник отдел "Устройство на територията“ на Община Радомир, ръководителя на оперативен център – ЕРМ Запад – Радомир, началника на ВиК – Радомир, началника на РСПБЗН – гр. Радомир, началник ТП - ДГС – Радомир и др., съобщиха от общината.

В дневния ред на заседанието бяха обсъдени Годишен план за организиране дейностите за защита на населението при бедствия и аварии на територията на Община Радомир, Правила за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Радомир, Общинска програма за намаляване на риска от бедствия, План за защита от бедствия на Община Радомир.

В основните дейности на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия са включени поддържане в постоянна готовност на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия на територията на Община Радомир; Организация, координация и ръководство на звената, службите и структурите на Единната спасителна система при подготовката за реагиране при бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи от две или повече нейни части; Организиране и провеждане на превантивна дейност в Община Радомир за недопускане или намаляване последиците от бедствия.

Документите бяха разгледани от членовете, които присъстваха на заседанието и бяха приети с пълно единодушие. В края на заседанието се обсъди възможността за удължаване на срока за прием на документи за доброволно формирование към Община Радомир до запълване на необходимия брой доброволци. Документите и критериите за прием са публикувани в официалния сайт на Община Радомир.