Община Силистра – бенефициент по проект "Функциониране на Областен информационен център – Силистра" проведе встъпителна пресконференция за представяне на новия договор за осигуряване дейността на ОИЦ-Силистра до 2029 година.

Кметът Александър Сабанов откри събитието и представи параметрите на сключения договор № BG05SFOP001-4.007-0004-C01, който осигурява финансиране за периода 2024-2029 г. Общата стойност на проекта е 805 782,48 лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ по Програма "Техническа помощ“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Заложените дейности се очаква да имат съществен принос за повишаване на прозрачността при изпълнението на програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и от Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ), за надграждане на доверието и на информираността сред обществото, както и за популяризиране на резултатите от инвестирането на европейски средства в областта.

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) ще продължи да развива своята информационна дейност, свързана със запознаване на широката общественост с възможностите, които предоставят европейските фондове през програмния период 2021-2027. Центърът функционира на принципа "едно гише" и предоставя безплатно информационни, комуникационни, експертни и логистични услуги в област Силистра като работи в активно партньорство с местната общност, различни институции и организации, бизнес, управляващите органи и медии.

Предвидено е провеждането на поредица събития за популяризиране на програмите във всички общини от област Силистра – информационни и работни срещи, изнесени приемни, семинари, посещения и други, съобразени със специфичните нужди на конкретната община и потенциални бенефициенти. Екипът разработва и информационни материали, описващи целите, възможностите и начините за финансиране на проектни идеи през новия програмен период 2021-2027. Експертите ще разясняват и електронното кандидатстване чрез Електронната система за управление и наблюдение на Средствата от ЕС (ИСУН).

Във връзка с прилагането на интегрирания териториален подход, в новия проект експертите на ОИЦ-Силистра ще изпълняват и допълнителни функции, заложени в Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане. Те предвиждат участието им в звената за медиация и за публични консултации, които са част от експертния състав на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район за планиране. Целта на новия подход е намаляване на регионалните дисбаланси през програмния период 2021-2027 г. чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които да адресират местните нужди и местните потенциали.

ОИЦ-Силистра е част от Националната мрежа от 27 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България, създадена през 2011 г. и регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕФСУ. Експертният състав на Мрежата от ОИЦ наброява 88 служители, които ежедневно развиват своя капацитет и експертиза в помощ на кандидати и бенефициенти по програмите в България.