Предложение за продажба на 8,9 дка общински поземлен имот на фирма "Ховаг" ЕООД ще разгледа Общинският съвет в Търговище. Това ще се случи на предстоящото заседание на 29 февруари. Върху терена, който е в промишлената зона на града, попадат и три складови помещения, които са частна собственост на дружеството, съобщиха от общината.

От сделката в общинския бюджет ще постъпят 404 300 лв. Те ще бъдат насочени в капиталовата програма и ще се ползват за ремонти на инфраструктурата в града и селата.

Целта е в срок до 2026 г. на територията на имота да бъде реализирана инвестиция на фирмата, на стойност 1,8 млн. лв. Тя е свързана с изграждането и разширяването на помещения за производство на кабелни системи и компоненти, както и на логистичен възел. Ще се разкрият и 15 нови работни места.

За инвестиционното си намерение "Ховаг" получи сертификат за инвестиции с общинско значение клас "В" в края на 2022 г. Съгласно договора, сключен с Общината, фирмата се задължава да запази всички 110 свои работници за срок от поне 3 години след въвеждане в експлоатация на новите съоръжения.

Припомняме, че сертификатът за инвестиции с общинско значение клас "В“ дава право на инвеститорите да ползват съкратени административни срокове и индивидуално обслужване. Те придобиват и право да закупят или да им бъде учредено възмездно ограничено вещно право върху общински недвижим имот по местонахождението на тяхната инвестиция, без провеждане на търг или конкурс, но след решение на Общинския съвет. Редът за издаването на сертификата е регламентиран в общинска наредба, приета в изпълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.