Комисия от Агенцията за качеството на социалните услуги (АКСУ) извърши планова проверка за спазването на стандартите за качество на социалните услуги, правата на потребителите на социалните услуги и за начина, по който общините разходват средства от държавния бюджет в социалната услуга "Асистентска подкрепа“ /АП/, с доставчик Община Смолян.

Проверката се извърши в периода от 22 до 26 април т.г. Услугата се предоставя на 129 потребители обслужвани от социални асистенти почасово.

Становището на комисията е, че в социалната услуга "Асистентска подкрепа“ – гр. Смолян е създадена добра организация на работата по отношение осигуряване на необходимата подкрепа на потребителите съобразно специфичните им потребности.

Доставчикът на социалната услуга Община Смолян има положителна нагласа и готовност за развитие на услугата – разработени са различни видове процедури, инструкции и правила, уреждащи реда и начина на организация на дейността. Екипът, администриращ услугата, е мотивиран и полага усилия за повишаване качеството на предлаганата социална услуга.

Като добра практика може да се отбележи, че координаторът на АП е разработил собствени подробни справки, подпомагащи отчетността, проследяващи ангажираността на служителите и предоставящи възможност за проследяване на движението на потребители и служители. От справките се вижда не само часовата, но и времевата (часови диапазон) ангажираност на служителите, броят на обслужваните от всеки един асистент потребители, причината за прекратяване на предоставянето на услугата, овакантените позиции, включването на нови потребители и начинът за връзка със служителите.

Това е втората положителна оценка от агенцията, която през февруари т.г. провери домовете в Петково и Ровина и посочи,  че в тях се предлагат качествени услуги , а за потребителите се полагат адекватни грижи.