Община Смолян обяви конкурс за заемане на длъжността "директор" на Художествената галерия в града, предаде репортер на "Фокус“. Характерът на работата е организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Художествената галерия. Правоотношението е за срок от 5 години.

Изискванията към кандидатите са да висше образование, с образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление - Теория на изкуствата, изобразително изкуство, както и професионален опит – 3 години в съответното професионално направление.

Начинът на провеждане на конкурса е защита на Концепция за дейността и развитието на Художествена галерия гр. Смолян за период от пет години, подробно разработена за първата от тях и събеседване.

Концепцията трябва да съдържа: анализ и оценка на състоянието на Художествена галерия гр. Смолян; основни проблеми на функционирането й; тенденции и възможности за развитието на Художествена галерия, като културен институт и мястото й в музейната мрежа; определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на Художествена галерия, пътищата за постигането им; мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на художествените фондове, научно-изследователска дейност, образователна и популяризаторска дейност на Художествена галерия гр. Смолян, както и етапи на реализация на концепцията.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска администрация Смолян, адрес: гр. Смолян, бул. "България" №12, Деловодство, ет. 1, в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата, всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа.