Общината е в много добро финансово здраве и може да планира бъдещето си

През последните четири години Община Сливен продължи разумната си политика във финансовата сфера. Бяха осигурени бюджетна стабилност и ефективно разпределение на разходите при спазване на финансовата дисциплина, по – добра събираемост на приходите без да бъдат завишени местните данъци и такси. Това са част от заключенията на общинските финансови и бюджетни експерти.

Най – значимото постижение е, че в момента Сливен е сред първенците измежду 265-те общини, видно от публикуваните данни в сайта на Министерството на финансите. За сравнение, през 2015 година, когато започна първият мандат на ръководния екип, общинските сметки бяха празни, имаше и наложени запори, Общината бе във фактически фалит. Наследените задължения бяха над 60 млн. лева, сред които близо половината и най-тежки задължения бяха краткосрочните, а над 100 млн. лева - поетите ангажименти по договори от предходните управления.

През изтеклия мандат бяха предприети активни действия, за да бъдат защитени финансовите интереси. В трудни години на COVID – пандемия, икономически и политически кризи всички системи на общината продължиха да работят, всички социални услуги и дейности в общината бяха осигурени. Общината спечели няколко дела, свързани с водния цикъл. Резултатът от последното и най-голямо дело е 4 млн. лева в полза на Сливен.    

Финансовата стабилизация не беше еднократен акт, а политика на управление и това донесе очаквана добавена стойност в полза на гражданите. Бяха инвестирани средства във всички сфери на обществения живот - образование, здравеопазване, социални дейности, благоустрояване, култура, туризъм, спорт.

Финансовата стабилност е от изключителна важност за бъдещето на Сливен и малките населени места. Тя позволява на Общината да надгражда постигнатото и да планира бъдещето си.