Община Пловдив информира всички заинтересовани, че от 15 юни до 15 юли ще се приемат документи за финансиране по Компонент 4 "Произведения на пловдивски писатели и важни за града издания“ по Наредбата за реда и условията за финансиране на проекти по програма "Култура“, част от Календара на културните събития на община Пловдив.

По този компонент се финансират веднъж годишно: подготовката до етап "електронна книга в PDF“ или превод на чужд език и подготовка до етап "електронна книга в PDF“ на творби в област: художествена литература (стихосбирка, сборник разкази, роман, драматургия, книга за деца), литературна критика, литературна история, литературоведско изследване, монография, литературна анкета; историческа литература; краезнание; изкуствознание; културология; други (вече издавани  творби, важни за Пловдив) по реда и  условията  на раздели  IV и VII от Наредбата.

Финансирането е в размер, както следва:

Подготовка на стихосбирка на български език до етап "електронна книга в PDF“ – до 1500 лв.

Подготовка на белетристична творба на български език до етап "електронна книга в PDF“ - до 5000лв.

Превод на чужд език и подготовка до етап "електронна книга в PDF“  на стихосбирка - до 5000 лв.

Превод на чужд език и подготовка до етап "електронна книга в PDF“ на белетристична творба – до 10000 лв.

Финансират се разходи за авторски хонорари, редакторска и коректорска дейност, превод, дизайн и такси за публикуване на произведението в електронни платформи.

Не се финансират разходи за отпечатване на произведението в книжно тяло.

Документи се приемат веднъж годишно – от 15 юни до 15 юли на всяка календарна година чрез електронната платформа "Програма Култура“ https://culture.plovdiv.bg/.

Всички документи следва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

До края на 2024 г. документи могат да бъдат подавани и:

В деловодството на Община Пловдив с кореспондент отдел "Култура, археология и културно наследство“. По електронен път на адрес: culture@plovdiv.bg, подписани с електронен подпис на кандидатстващото за финансиране юридическо или физическо лице.

За подготовката до етап "електронна книга в PDF“ на български език могат да кандидатстват издателства, които представят пловдивски писатели или важни за града издания.

За превод на творби на пловдивски писатели и важни за града издания на чужд език и оформлението им до етап "електронна книга в PDF“ могат да кандидатстват: български и чуждестранни юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел или аналогичен регистър в държавата, в която са установени, юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган, български и чуждестранни пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия, вписани в Регистър БУЛСТАТ или аналогичен регистър в държавата, в която са установени.

Не се подкрепят творби на автори, чийто постоянен и настоящ адрес е извън територията на Община Пловдив. Не се подкрепят предложения за финансиране, които вече са получили такова с общински средства по друга линия или от общинска фондация "Пловдив 2019“.

Всички документи тук: https://culture.plovdiv.bg/