През м. март 2024 г. Община Добрич кандидатства с проектно предложение "Подобряване качеството на живот на децата и младежите с увреждания от Комплекс за социални услуги град Добрич" пред Фонд "Социална закрила", по Компонент 1 "Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материална база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги".

На 09.05.2024 г. Фонд "Социална закрила" публикува списъка с одобрените проектни предложения, където проекта на Община Добрич е класирана на трето място от 50 проектни предложения от цялата страна.

Сумата, с която Фонда ще финансира ремонта е 71 518,46 лева, като Общински съвет град Добрич е дал съгласие за съфинансиране на проекта в размер на 10%, от общата стойност на проекта, определена в сключения между Общината и Фонда договор, съобщават от общината.

Проектното предложение предвижда строително-ремонтни дейности на системите за отопление и топла вода в сградите на четирите центъра за настаняване от семеен тип. Съществуващите системи, които са амортизирани и неефективни, ще бъдат подменени, което ще осигури адекватни условия за денонощна грижа за децата и младежите с тежка до дълбока умствена изостаналост и множествени увреждания.