Кметът на Община Чепеларе Боран Хаджиев сключи Допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за удължаване с 3 месеца на дейностите по Проект "Грижа в дома в община Чепеларе“ по процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома“. Проектът, който стартира на 16 декември 2022 г., беше със срок до 16 януари тази година. След сключване на допълнителното споразумение, срокът за изпълнение на проекта беше удължен до 16 април 2024 г., съобщиха от община Чепеларе.

В хода на изпълнение на проекта се доказа огромното му социално-икономическо значение и реална помощ, която се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания. В продължение на година над 70 потребители получават почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа от наетите по проекта 12 домашни помощници, 2 медицински сестри и психолог. Благодарение на успешната реализация на проект "Грижа в дома в община Чепеларе“, на лицата от целевите групи е доставяна храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост. След удължаването на срока на проекта, грижите за лицата ще продължат да се предоставят до 16 април 2024 г.

През периода на удължаването общината ще търси възможности за надграждане и осигуряване на устойчивост на жизнено необходимата за жителите ѝ услуга.