Община Чепеларе удължава до 16 юли 2024 година предоставянето на услугата "Грижа в дома“ за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, на територията на общината.

Кметът на Община Чепеларе Боран Хаджиев сключи Допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма "Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, за удължаване с 3 месеца на дейностите по Проект "Грижа в дома в община Чепеларе“ по процедура BG05SFPR002-2.001 "Грижа в дома“. 

Проектът, който стартира на 16 декември 2022 г., беше със срок до 16 април тази година. След сключване на допълнителното споразумение, срокът за изпълнение на проекта беше удължен до 16 юли 2024 г.

В хода на изпълнение на проекта се доказа огромното му социално-икономическо значение и реална помощ, която се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

В продължение на повече от година над 70 потребители получават почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа от наетите по проекта 12 домашни помощници, 2 медицински сестри и психолог. На лицата от целевите групи е доставяна храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост.

След удължаването на срока на проекта, грижите за лицата ще продължат да се предоставят до 16 юли 2024 г.