Средната брутна месечна работна заплата в област Смолян за октомври 2023 г. е 1 437 лв., за ноември - 1 427 лв. и за декември - 1 436 лева. Това съобщиха от Отдел "Статистически изследвания“ – Смолян към Териториално статистическо бюро "Юг“.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Смолян нараства спрямо третото с 3.5% и достига 1 433 лв. при 2 123 лв. за страната. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 1 900 лв., а за частния - 1 253 лева.

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие на 2023 г., област Смолян е на 25-то място по показател "средна брутна работна заплата“. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в областите София (столица) - 2 900 лв., Варна - 1 966 лв., Враца - 1 965 лв. и София - 1 946 лева.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, спрямо третото тримесечие на 2023 г. е регистрирано в дейностите "Култура, спорт и развлечение“, "Хотелиерство и ресторантьорство“ и "Образование“. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление на средната месечна работна заплата са "Строителство“ и "Селско, горско и рибно стопанство“.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2023 г. се увеличава с 13.3%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности "Образование“, "Държавно управление“ и "Добивна промишленост“. Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности "Транспорт, складиране и пощи", "Строителство“ и "Други дейности“.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян към края на декември 2023 г. нарастват с 2.0% спрямо края на септември и достигат 31.0 хил., като нарастването на наетите в частния сектор е с 2.2%, а в обществения - 1.5%.

Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите "Култура, спорт и развлечение“, "Хотелиерство и ресторантьорство“ и "Други дейности“. Най-голямо  намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, "Селско, горско и рибно стопанство " и "Професионални дейности и научни изследвания“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост“ и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 34.1 и 10.1%.

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Смолян са с 1.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година.