През месец март 2024 г. Екипът на Областен информационен център – Смолян, ще стартира публични консултации с широката общественост и всички заинтересовани страни за проучване на нагласите и измерване на общественото одобрение относно преминалите Административно съответствие и допустимост (АСД) Концепции за интегрирано териториално развитие (КИТИ) от Област Смолян. Експертите от ОИЦ-Смолян са част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) и ще организират събития за представяне и обсъждане на предложените КИТИ. Целта е да бъде осигурено участието на местните общности в процеса на подбор, като мненията и коментарите да бъдат представени на широкия състав на РСР, който да ги вземе под внимание преди да одобри Общата програмна концепция за Южен централен регион и да изготви приоритизирания списък с концепции за изпълнение.

Интегрираният териториален подход при инвестирането на средства от европейските фондове ще бъде приложен за първи път в България през Програмния период 2021 - 2027 г.. Целта на новия подход за регионално развитие е намаляване на регионалните дисбаланси чрез изпълнение на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), които да адресират местните нужди и местните потенциали. Концепцията за ИТИ съдържа една или повече проектни идеи за една или няколко дейности, които в комбинация помежду си допринасят за развитието на региона.