Фондация "Сийдър“ спечели конкурс за управлението на 4 социални услуги в гр. Казанлък, предаде репортер на "Фокус". Това са три Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище, които Община Казанлък откри през 2015 година. Още от стартирането на проекта Фондация "Сийдър“ бе поканена да партнира на Общината като сподели своя опит от управлението на семейни центрове в гр. Кюстендил и приложи успешните модели, които практикува от създаването си през 2005 година. Тя помогна за сформирането и обучението на екипите, преместването на децата и младежите в новите центрове и тяхната по-лека адаптация. След това "Сийдър“ спечели управлението на услугите и от 2015 г. до сега няколко пъти доказва своята ефективност като през есента на 2023 г. отново бе избрана да ръководи центровете за следващия 5 - годишен период.

В услугите, управлявани от "Сийдър“ в Казанлък, работят над 40 специалисти, сред които социални работници, социални терапевти, трудотерапевти, кинезитерапевти и др. Фондацията вярва, че не сградите, а хората, са тези, които правят грижата за уязвимите качествена. Заради това развива и подкрепя своя екип, така че те да се справят с предизвикателствата и трудностите на професията и да дадат най-доброто от себе си в грижата за децата и младежите, настанени в центровете.

"Горди сме, че хората ни приемат работата си като мисия. Това, което ни отличава е, че екипът ни възприема децата и младежите, за които се грижим, като индивидуални личности, а не като медицински документи и диагнози. Благодарение на грижата, която им осигуряваме, те постигнаха значителен напредък във физическото и психо-емоционалното си състояние от момента на настаняването си при нас и продължават да ни изненадват с нови постижения. Това е огромен стимул за екипа ни.“, споделя Нели Бонева, управител на социалните услуги в града.

Работата в центровете е комплексна и изисква отдаденост и голямо търпение. В този тип социални услуги обикновено се настаняват най-тежките случаи на деца и младежи, за които няма друга алтернатива за семейна грижа. Те са с множествено увреждания, травми от детството и дори риск за живота, а грижата за тях е предизвикателна и трудна. За да подпомогне своя екип фондация "Сийдър“ осигурява допълнителен брой служители, различни обучения според нуждите на персонала, индивидуални супервизии и други стимули.

Целта на фондацията е да пресъздаде в най-голяма степен семейна среда като помага на децата и младежите от центровете да изградят навици, нужни в ежедневието, умения за самостоятелност и за вземане на решения. С всяко дете се работи индивидуално според неговите потребности, а близката до семейна среда подсилва усещането за сигурност.

Големият набор от дейности, които фондацията предоставя на децата и младежите, са важна част от динамиката в центровете. Те повишават качеството на живот на всеки един от тях и дават видими положителни резултати. Това са сензорна интеграция, трудотерапия, арт терапия, рехабилитация, занимания по интереси, развлекателни и социални занимания, честване на лични празници, участие в обществени мероприятия, летни лагери, екскурзии, хипотерапия и други. Всички тези дейности подобряват физическото и емоционалното състояние на децата, учат ги как да се справят в различни ситуации от ежедневието, да развиват и надграждат своите умения и им помагат да се чувстват значими членове на обществото. 

През годините фондация "Сийдър" е подкрепила 73 деца и млади хора в услугите, които управлява в гр. Казанлък. Сред най-значимите успехи на фондацията са интегрирането на децата в детски градини и училища, участието им в спортни клубове, тяхното социализиране и приемането им от местната общност, както и подготовката им за самостоятелен живот. 7 от децата са осиновени, 28 от тях са завършили успешно средното си образование, а след упорита работа и активна подкрепа трима от младежите бяха приети да продължат образованието си във висши учебни заведения в желаната от тях специалност. Единадесет младежи успяха да се реализират успешно на трудовия пазар след напускане на центровете, имат дом, грижат се за себе си и близките си.

Дейността на фондация "Сийдър“ и начинът, по който управлява социалните услуги в гр. Казанлък и гр. Кюстендил са пример за модел, който осигурява пълноценен и достоен живот на най-уязвимите деца и млади хора в обществото. Свидетелство за това е фактът, че проверка на центровете в гр. Казанлък от Агенцията за качество на социалните услуги през месец май т.г. завърши с доклад, в който е посочено, че услугите се отличават с високо качество на грижа и подкрепа и се доближават максимално до семейната среда. Признания като това дават стимул на фондацията да продължава да полага грижи, но и да се стреми да повиши разбирането за смисъла на професията социален работник и да подобри условията на служителите, да променя нагласите на обществото и да влияе на дарителската култура в България.

Рени АТАНАСОВА