Обявление от столичния район "Витоша". "Фокус" го публикува без редакторска намеса:

На основание чл. 128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщаваме, че е изработен проект за подробен устройствен план/ПУП/- изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на "Софийски околовръстен път“ за участъка от /км.50+500 до км.52+760/ ул. Ралевица при о.т.1031 до ул. “Киевска“ и ул. "Лазурна“ при о.т.1046/нова/ по основното трасе и свързаното с това изменение на плана за регулация /ИПР/ на територии, прилежащи на СОП за квартали на местности: м. "Артерия "Трайчо Китанчев“ и продължението й от ул. Емил Марков до Бояна“, м. "Манастирски ливади-запад“, м.“Павлово-Бъкстон“, м.“Гърдова глава“, м.“Карпузица“-район“Витоша“, м.“Бул. Цар Борис 3-2 част“, м.“кв. Овча купел-актуализация-район “Овча купел“ и план-схеми по чл.108 от ЗУТ.

Проектът е изложен в отдел "УТКР" на Район “Витоша", ул."Слънце" № 2, за обявяване на заинтересованите всеки ден от 10.00 - 12.00ч. и от 14.00 - 16.00ч при инж. Димитрова/ 02/8187956/.

На основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник“ от заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Главния архитект на Столична община чрез райони“Витоша“ и "Овча купел“.

Обявлението е обнародвано в "Държавен вестник“ брой 52/18.06.2024 г.