Шесто заседание на Общинския съвет във Варна ще се проведе днес – 21 февруари. То ще започне в 10 часа в Пленарна зала в сградата на Общината.

В проекта за дневен ред са залегнали 9 точки.

Някои от тях са: приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за периода до 2027 г., приемане на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за тази година, приемане на годишния план за приватизация.

Най-важната е 4-та точка: Приемане на бюджета на Община Варна за 2024 г. по приходи и разходи.

Сред останалите точки са: даване на съгласие за сформиране на самостоятелни и слети паралелки с брой ученици под норматива в общинските училища, възлагане на кмета на общината да актуализира списъка на "Инвестиционната програма за общински проекти“, определяне на представители на Общинския съвет в Областния съвет за развитие на Област Варна и др.