Акад. проф. дтн Атанас Павлов е член-кореспондент на Саксонската академия на науките, разработил е нови за университета и страната учебни програми, има 6 патента и полезни модела, 12 внедрени продукти и технологии.

Най-младият академик на БАН в страната влиза в състезанието за избор на ректор на Университета по хранителни технологии. Общото събрание е насрочено за 19 декември 2023 г.

Акад. проф. дтн Атанас Павлов, който в момента е ръководител на катедрата по аналитична химия и физикохимия, се кандидатира за ръководния пост на висшето училище. На 19 декември Общото събрание ще гласува кой да управлява университета през следващите четири години.

Изтъкнатият учен е избран за академик през 2021 г., когато е 54-годишен, в отделение "Аграрни и лесовъдни науки“. Основните му научни приноси са свързани с биологично активни вещества от растителни инвитро системи, които намират приложение в хранително-вкусовата, козметичната и фармацевтичната промишленост, както и с клетъчната агрономия. В мотивите за избора му Събранието на академиците на БАН подчертава, че неговите разработки решават обществено значими проблеми, свързани със Зелената сделка и климатичните промени в световен мащаб.

"Основната ми мотивация да се кандидатирам за ректор на Университета по хранителни технологии е опитът, който съм натрупал като преподавател, учен и ръководител на национални и международни проекти, оценен по достойнство в страната и чужбина“, казва акад. Павлов.

Като преподавател в УХТ той създава нови за университета и за страната учебни програми, патентова поредица от технологии за производство на активни козметични ингредиенти, които очертават новата за родната индустрия област на биотехнологичната козметика. В момента неговите и на екипа му разработки се реализират на четири континента.

След като формира научна група, която работи в областта на растителните биотехнологии в Техническия университет в Дрезден, акад. Павлов получава признание от немската академична общност, която го приема в редиците на Саксонската академия на науките. През годините в нея са членували 13 нобелови лауреати.

Стратегическата цел в мандатната програма на кандидат-ректора е повишаване на авторитета на УХТ и утвърждаване на водещата му роля при подготовката на кадри в областта на хранителната промишленост, биотехнологиите, техниката, съвременните мехатронни, енергийно ефективни и IT технологии, храненето и туризма, мениджмънта и предприемачеството, както и кадри, обезпечаващи научните изследвания в тези области.

"Основните предизвикателства са свързани с предстоящото атестиране и оценка на университетите и разделянето им в три групи – изследователски, професионални и образователни; все по-трудното разпознаване на специалностите, предлагани от УХТ като сфери за личностното развитие на младите хора; необходимостта от повишаване на възнагражденията на академичния състав и служителите и по-нататъшното устойчиво развитие на кадровия потенциал. Материалната база се нуждае от модернизация както за нуждите на обучението, така и за обезпечаване на научните изследвания“, посочва акад. Павлов.

Списъкът с научните му трудове е завиден – 208 е общият брой на публикуваните материали, от които 123 с импакт фактор. Цитиранията в базите данни Scopus - 2730, ResearchGate – 4030, Google Scholar – 4780. Н-индексът (наукометричен показател) му според Scopus e 30.

Акад. Павлов има внедрени 12 продукта и технологии. Член е на Етичната комисия на Събранието на академиците и член-кореспондентите.