Събитието се проведе в заседателната зала на Общински съвет-Видин. На него присъстваха Десислава Тодорова заместник-кмет по "Европейски политики и инвестиции“ на Община Видин и ръководител на проекта, както и членове от екипа.

Тодорова представи подробна презентация с информация за настоящия проект и главните му цели. В него е предвидена комуникационна кампания на местно ниво, която да повиши интереса на гражданите за инвестициите в чистия въздух. В обхвата ѝ ще бъдат проведени информационни събития, пресконференции, срещи с представители на целевите групи, осигуряване на печатни издания за информация и разпространение на рекламно-информационни материали. За достигането до по-широк кръг от хора ще бъдат използвани социалните мрежи и интернет, регионални радиостанции и телевизионни канали.

За плавното изпълнение на проекта ще бъде осигурена и техническа подкрепа, в която ще бъде сформиран екип за набиране, консултиране и подпомагане на гражданите за попълването на изискуемите документи в специално разкрит, офис в гр. Видин и за информиран избор на най-подходяща алтернатива за отопление. И двете дейности ще бъдат възложени на външна фирма изпълнител.

Заместник-кметът разясни стъпките, условията за кандидатстване и критериите за допустимост на кандидатите. Десислава Тодорова изброи видовете отоплителни устройства, от които ще могат да се възползват жителите – климатици, топловъздушни камини, камини с водна риза и котли на пелети или друг вид дървесна биомаса, термопомпи въздух-вода и фотоволтаични системи за енергийно бедните домакинства.

Прогнозният брой домакинства, които ще бъдат обхванати от проекта са 3782 бр. и ще бъдат поставени над 6000 нови алтернативни отоплителни уреда.

Политиката за по-чист въздух на Община Видин е дългосрочна и трябва да надгражда постигнатото от изпълнението на предходния проект за подмяна на стари отоплителни уреди с нови алтернативни форми на отопление и да продължи с решаването на проблема, с влошеното качество на атмосферния въздух в Общината.

Бенефициент по проекта BG16FFPR002-5.001-0016 "За по-чист въздух в Община Видин“ е Община Видин. Той се изпълнява по Програма "Околна среда“ 2021 – 2027, Процедура BG16FFPR002-5.001 “За по-чист въздух“. Стойността на проекта е 23 452 193,46 лв. (100% БФП), от които: 19 934 364,45 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 3 517 829,01 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. Периода на изпълнение на проекта е 60 месеца.

За актуална информация следете сайта на Община Видин https://www.vidin.bg/. Презентацията от днешната начална пресконференция може да разгледате тук: https://vidin.bg/wps/wcm/connect/vidin.bg-4606/cc83a2f3-c127-4f5b-a385-683ca0946e95/Презентация+Р·Р°+РџРѕ-чист+РІСЉР·РґСѓС…+РІ+Община+Р’РёРґРёРЅ.pdf?MOD=AJPERES&CVID=p0RV66F.