Ученици, които желаят да кандидатстват за прием в VІІІ клас в паралелки по профилите "Изобразително изкуство", "Музика" или "Физическо възпитание и спорт", следва да положат изпит за проверка на способностите по съответния учебен предмет.

Изпитите за проверка на способностите се организират само за учениците, които писмено са заявили желание да ги положат. Заявлението – по образец, утвърден от министъра на образованието и науката – се получава от класния ръководител и се подава чрез директора на училището, в което ученикът завършва в VІІ клас. Важно е да бъде спазен срокът за подаване – в работните дни от 21 до 31 май 2024 година включително.

Съгласно график, утвърден със Заповед № РД09-2048/28.08.2023 г. на министъра на образованието и науката, изпитите за проверка на способностите ще се проведат на следните дати:

- 24.06.2024 г. – по Изобразително изкуство

- 25.06.2024 г. – по Музика

- 25.06. – 26.06.2024 г. – по Музика и физическо възпитание и спорт /в област Шумен не се провежда, тъй като не е свързан с държавния план-прием на училищата/

- 26.06. – 27.06.2024 г. – по Физическо възпитание и спорт

Мястото за полагане на изпита ще бъде указано в служебната бележка на ученика.