И през предстоящата учебна 2024/2025 година приемът на първокласници в основните училища в град Разград ще се осъществява чрез електронната система за прием в рамките на три класирания.

Тестовият период на системата ще заработи на 8 май и ще продължи до 10 май. През този период родителите ще могат пробно да направят регистрация и да създадат профил и електронно заявление, като електронната система ще генерира регистрационен номер. След като приключи пробният период създадените заявления ще бъдат анулирани автоматично.

Официално електронната система ще бъде отворена на 13 май в 10:00 ч., когато започва регистрирането на заявления за първо класиране. Всяко от предвидените три класирания ще се извършва в срокове, съгласно Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград, публикуван на публичния сайт за прием, както и на официалната интернет страница на Община Разград, секция "Образование, младежки дейности и спорт“. Системата ще бъде отворена до 23:59 ч. на 24 май 2024 г.

Ако детето не е класирано на първо класиране, то участва със същия регистрационен номер в следващи класирания и не е необходимо да се създава ново заявление. Резултатът от всяко класиране ще бъде виден в профила на заявителя в електронната система. При отказ от записване на класирано дете, то губи мястото в училището, за което е класирано и може да участва в следващи класирания с нов регистрационен номер и ново заявление.

При затруднение на родителите с регистрацията в електронната система на разположение ще бъде служител от отдел "Образование, младежки дейности и спорт“, който ще съдейства при регистрирането на заявленията в стая 602Б в административната сграда на Община Разград. За деца, които не фигурират в Локална база данни "Население“ (ЛБДН) на община Разград, заявление може да бъде регистрирано само в административната сграда на Община Разград, стая 602Б.

Общият брой на подлежащите на прием в шестте градски училища за учебната 2024/25 г. деца е 315. Освен подлежащите за първи клас 7-годишни деца, електронният прием включва и тези, които ще постъпят в първи клас на 6-годишна възраст, както и тези, които са отложени с една година – 8-годишни деца.

Припомняме, че според Наредба №30 за електронния прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград, приета от Общински съвет-Разград на 25.10.2022 г., водещ критерий при приема е близостта до училището по постоянен или настоящ адрес на детето. При кандидатстването децата ще бъдат разпределени в 4 групи. Деца с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, който не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението, дава най-много точки на бъдещия първокласник и го класира в първа група. Деца, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в желаното училище, също ще се разпределят в първа група. Приемът в училищата ще се осъществява последователно по реда на четирите групи, като първо ще се приемат децата от първа група.

В случай, че броят на децата в определена група надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група могат да се възползват от допълнителни критерии, които им носят допълнителен брой точки:

- дете с трайни увреждания над 50%;

- дете с един или двама починали родители;

- други деца от семейството над 12-годишна възраст, обучаващи се в училището;

- деца, завършили подготвителна група в избраното училище;

- дете от семейство с повече от две деца;

- деца близнаци - две и повече живородени деца от многоплодна бременност, съгласно легалната дефиниция на §. 1., т. 7 от Допълнителните разпоредби на Закона за семейните помощи за деца;

- дете, настанено по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - в семейство на роднини или близки, в приемни семейства или в социална услуга – резидентен тип;

- дете/деца, отглеждани само от единия родител.

Резултатите от първо класиране ще бъдат обявени в Електронната система за прием в първи клас, както и на електронните страници и информационните табла в училищата на 27 май, записването на класираните на първо класиране ще е между 29 май и 3 юни. На https://schoolrz.uslugi.io/ е публикувана подробна информация както за дейностите по електронния прием, така и за училищата, в които се кандидатства, за районите, за графика и за нормативната уредба.