Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които в голяма степен допринасят за развитието на Европейската икономика. От 2015 г. Националния статистически институт провежда статистическо проучване за Семейния бизнес в България. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика.

Данни за фамилния бизнес се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията.

През 2022 г. 6 659 са активните предприятия в област Бургас, които декларират, че бизнеса им е семеен. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава с 548, или с 9.0%, докато в сравнение с 2017 г. броят им намалява с 256, или 3.7%.

През 2022 г. на територията на област Бургас функционират 6.4% от активните фамилни предприятия в страната, което я поставя на четвърто място. Най-много фамилни предприятия има в областите София (столица) с 21.4% (22 422 предприятия), Пловдив с 9.8% (10 303 предприятия) и Варна с 6.4% (6 750 предприятия) относителен дял на активните фамилни предприятия.

През 2022 г. броят на заетите лица в семейния бизнес в област Бургас е 19 074, или 5.0% от заетите лица в активните фамилни предприятия в страната. В сравнение с 2021 г. техния брой се увеличава с 652, или с 3.5%, докато в сравнение с 2017 г. броят им намалява с 2 263, или 10.6%. Бургас е на четвърто място сред областите с най-голям относителен дял на заетите в активните фамилни предприятия. Първа е област София (столица) с 86 118 заети, или 22.4%, следвана от област Пловдив с 41 305 заети лица, или 10.7% и област Варна с 26 625 заети, или 6.9%.