Във Варна се проведе кръгла маса за информиране на обществеността и гражданите за техните права и защита от дискриминация, организирана от Комисията за защита от дискриминация.  

Кампанията е в изпълнение на дейност № 1 от Проект "Подобряване на превенцията на дискриминацията на пазара на труда чрез модернизация и укрепване на КЗД“ BG05SFPR002-1.008-0001 по Програма "Развитие на човешките ресурси с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Събитието беше открито от Милен Славов – зам. председател на Апелативен съд гр. Варна и флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров – началник на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров". Поздравителни адреси се прочетоха от името на проф.д-р Адриана Андреева- областен управител на Варна и Благомир Коцев- кмет на Варна.

В събитието се включиха граждани и представители на администрацията, съдебната власт, медиите и академичната общност от област Варна.