Местният парламент на Варна се събира днес за третото си заседание. То ще се проведе от 10:00 часа в Пленарната зала на сградата на Община Варна.

Първата точка от дневния ред е свързана с изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ОбС.

Точка 2 касае избора на заместник-председатели на Общинския съвет. Такива не бяха избрани, след като на първото и второто заседание местния парламент избира своя председател.

Точка три от дневния ред е свързана с избора на членове и председатели на постоянните, временни и специализирани комисии към Общинския съвет на Варна.

В последната точка е залегнало даването на съгласие на Община Варна по процедура "Програма за финансиране на маркетингови дейности на туристически услуги в черноморските общини на Република България", осигуряване на собствен принос на Община Варна и заемообразно финансиране, одобряване на проект на споразумение за партньорство.

Третото заседание на ОбС-Варна е свикано от председателя Христо Димитров.