На 17 юни 2024 г. стартира онлайн приемът на документи за кандидатстване за специалностите "Медицина“, "Дентална медицина“, "Фармация“, направления "Военен лекар“ и "Военна медицинска сестра“, за специалностите "Управление на здравните грижи“ (ОКС "бакалавър“), "Здравен мениджмънт“ (ОКС "бакалавър“), ‚Логопедия“, "Кинезитерапия“, (ОКС "бакалавър“), "Биомедицинска техника и технологии“, "Медицинска сестра“ и "Акушерка“ (за обучение във Варна и филиалите на МУ-Варна в Сливен, Шумен и Велико Търново), както и за специалностите в Медицински колеж – Варна – "Медицински лаборант“, "Помощник-фармацевт“, "Инспектор по обществено здраве“, "Медицински оптик“, "Зъботехник“, "Рехабилитатор“, "Рентгенов лаборант“ и "Медицински козметик“. Необходимите документи за кандидатстване можете да видите тук. Всички кандидат-студенти, които са се явили на предварителните изпити (включително и тези, които няма да се явяват на редовните изпити), задължително трябва да подадат документи за кандидатстване в посочените по-долу срокове!

Онлайн подаването на документи е удобна възможност, от която кандидатите могат да се възползват 24 часа в денонощието. Кандидатите могат да заплатят необходимите такси чрез системата за електронни плащания ePay или чрез Easy pay. Важно е да знаете, че Медицински университет – Варна не работи с представители и бюра за прием на кандидатстудентски документи – както във Варна, така и в останалите градове в страната.

Крайният срок за подаване на документи за направление "Военен лекар“ и специалностите "Медицина“, "Дентална медицина“, "Фармация“ е 30 юни 2024 г. включително, за специалността "Зъботехник“ е 27 юни 2024 г. включително, а за останалите специалности е 9 юли 2024 г. включително.

В тези срокове се приемат и документите на кандидатите за обучение срещу заплащане (платено обучение), за специалностите, за които е обявена такава опция в системата за онлайн прием. Допълнителна възможност за добавяне на такова желание и извънредни дати за изпити няма да бъдат обявявани.

На 3 юли ще се проведат редовните изпити по биология и химия за направление "Военен лекар“ и специалностите "Медицина“, "Дентална медицина“ и "Фармация“. Тестът по биология за направление "Военна медицинска сестра“ и специалностите от Медицинския колеж, както и за "Медицинска сестра“, "Акушерка“ и "Кинезитерапия“ ще бъде на 12 юли. Изпитът по моделиране за специалност "Зъботехник“ е на 5 юли. За специалността "Управление на здравните грижи“ (ОКС "бакалавър") изпитите са съответно: писмен – 15 юли, устен – 19 юли. Указания за провеждане на кандидатстудентските изпити в МУ-Варна можете да видите тук. Специалностите "Логопедия“, "Здравен мениджмънт“ (ОКС "бакалавър"), "Медицински оптик“, "Инспектор по обществено здраве“ и "Биомедицинска техника и технологии“ са без приемен изпит.

Важна информация за кандидат-студентите, които ще се явяват на изпити в МУ-Варна:

Регистрацията за явяване на изпит(и) приключва успешно след като комисията по прием прегледа подадените от Вас в системата за онлайн прием (на адрес https://kskinfo.mu-varna.bg/card) данни и с получаването на статус "Документите Ви са одобрени“. Всяка промяна в статусa на кандидата се изпраща автоматично и на електронната поща, използвана при регистрацията в системата за прием. Няколко дни преди всеки изпит в системата се визуализира бутон "Изпити и изпитни зали“, от който кандидат-студентът се информира за сградата и залата, в които следва да се яви в изпитния ден. Документът за явяване на изпит се разпечатва от бутон "Печат на документ за явяване на изпит“ или се сваля на мобилно устройство, и се представя в деня на провеждането му.

Важна информация за кандидат-студентите, които няма да се явяват на изпити (за специалностите, за които не се изисква полагането на изпит или за кандидатите, които са доволни от оценките си от предварителните изпити и няма да се явяват на редовните такива): Кандидат-студентът се регистрира задължително в системата за онлайн прием (на адрес https://kskinfo.mu-varna.bg/card), с което заявява реда и желаните от него специланости. Регистрацията приключва успешно след като комисията по прием прегледа подадените данни и с получаването на статус "Документите Ви са одобрени“. Всяка промяна в статуса на кандидата се изпраща автоматично и на електронната поща, използвана при регистрацията в системата за прием.

При влизане в системата за онлайн прием всеки кандидат-студент може да провери своите резултати от изпити, а в последствие и класиранията за желаните от него специалности. Сроковете и документите за записване на новоприетите студенти ще намерите в секция "Прием“ в сайта на МУ-Варна.

Ново! Класирането се извършва по реда на посочените от кандидат-студента желани специалности и по низходящ ред на състезателния бал, като водещ е редът на посочените специалности (в регистрационната форма за онлайн кандидатстване кандидатът номерира най-желаната специалност с 1, по-малко желаната специалност с 2 и т.н.; нежеланите специалности номерира с 0; желанията се номерират отделно за всяка група специалности, започвайки от 1). Пример: На първо класиране за специалност "Медицина“ ще бъде класиран кандидат-студент с подредба на специалностите в състезателния картон: 1-во желание специалност "Медицина“, 2-ро желание специалност "Дентална медицина“ и бал 40,50, а некласиран за тази специалност ще бъде кандидат с подредба на специалностите: 1-во желание специалност "Дентална медицина“ и 2-ро желание специалност "Медицина“ и бал 41,65. При наличие на свободни места, вторият кандидат, ще бъде класиран по първото си желание за специалност "Дентална медицина“.

За първи път за учебната 2024/2025 г., без полагане на приемен изпит, за обучение в Медицински университет – Варна ще се приемат студенти по специалността "Инспектор по обществено здраве“ за придобиване на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър“, тригодишен курс на обучение. Класирането се извършва чрез конкурс по документи на база оценките: от държавен зрелостен изпит по български език и литература и средния успех от дипломата за средно образование.

За първи път в МУ-Варна ще бъде осъществен прием за обучение по държавна поръчка (обучение, за което се осигуряват средства за издръжка с трансфери от държавния бюджет) по специалността "Биомедицинска техника и технологии“, в редовна или задочна форма. Приемът на студенти по специалността се провежда за четвърта поредна година и е за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър“ с професионална квалификация "инженер по биомедицинска техника и технологии“. При кандидатстването не се изисква полагането на приемен изпит. Класирането се извършва чрез конкурс по документи на база оценките: от държавен зрелостен изпит по български език и литература и средния успех от дипломата за средно образование.

На 17 юни 2024 г. стартира приемът на документи за осмия випуск студенти в направление "Военен лекар“. Програмата бележи своето начало през учебната 2017/2018 година, когато са приети първите студенти в България, които провеждат своето обучение в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" и Военномедицинска академия – София, по две специалности: "Медицина" за образователно-квалификационна степен "магистър" и "Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво" с образователно-квалификационна степен "бакалавър". Всички кандидат-студенти, които са положили успешно предварителните изпити по биология и химия в МУ-Варна, биха могли да използват оценките си от тях за кандидатстване и за направление "Военен лекар“, като положат и необходимите за това изпити във Висшето военноморско училище. С оценките от успешно положените изпити по биология и химия (предварителни и редовни) кандидат-студентите могат да участват в класиране и за направление "Военен лекар“ и за специалност "Медицина“ (респективно "Дентална медицина“ и "Фармация“), като това желание се посочва при подаването на документите за кандидатстване. Класиранията за направление "Военен лекар“ и специалност "Медицина“ са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В случай че са класирани по едната специалност, която обаче не ги удовлетворява и решат да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но продължават да участват в класирането за другата. Необходимите допълнителни документи за кандидатстване, които се представят пред ВВМУ, можете да видите тук. Кандидат-студентите, които не са се явявали на изпитите в рамките на ранната кампания на ВВМУ, задължително трябва да се явят на редовните такива.

Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна предлага възможност за кандидатстване за третия випуск студенти в направление "Военна медицинска сестра", което съчетава обучение по специалност "Медицинска сестра" за образователно-квалификационна степен "бакалавър" и военна специалност "Медицинско осигуряване на въоръжените сили" с четвърта степен на професионална квалификация. Обучението е в редовна форма и се провежда едновременно в Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" и Военномедицинска академия – София. След завършване на пълния четиригодишен курс на обучение студентите получават образователно-квалификационната степен "бакалавър" по специалността "Медицинска сестра" от МУ-Варна и четвърта степен на професионална квалификация по военна специалност "Медицинско осигуряване на въоръжените сили" в Професионалния старшински колеж на ВВМУ. Кандидат-студентите за направление "Военна медицинска сестра" могат да участват в класиране и за специалност "Медицинска сестра" с оценката от положения конкурсен изпит по биология (на предварителна или редовна сесия), като това желание се посочва предварително – още при подаването на документите за кандидатстване. Класиранията за направление "Военна медицинска сестра" и за специалност "Медицинска сестра" са независими едно от друго, т.е. кандидат-студентите могат да бъдат класирани и за двете специалности едновременно, но могат да се запишат за студенти само по едната. В случай че кандидатите са класирани по едната специалност, която не ги удовлетворява, и решат да не се запишат за нея, отпадат само от класирането за тази специалност, но продължават да участват в класирането за другата. Необходимите допълнителни документи за кандидатстване, които се представят пред ВВМУ, можете да видите тук. Кандидат-студентите, които не са се явявали на изпитите в рамките на ранната кампания на ВВМУ, задължително трябва да се явят на редовните такива.