По предварителни данни на Националния статистически институт броя на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен към края на март 2024 г. се увеличава с 0.3 хил., или с 0.7%, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 37.3 хиляди (фиг. 1).

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2023 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1% (достигат до 11.9 хил.), а в частния сектор - с 0.6% (достигат до 25.4 хил.).

Спрямо края на декември 2023 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в абсолютна стойност е регистрирано в икономическите дейности "Строителство“, "Професионални дейности и научни изследвания“ и "Транспорт, складиране и пощи“.

Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: "Хуманно здравеопазване и социална работа“, "Преработваща промишленост“ и "Други дейности“.

В края на март 2024 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Сливен са с 1.2% повече в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор те се увеличават с 4.2%, а в частния сектор намаляват с 0.2%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Преработваща промишленост“ - 27.7%, "Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 15.3% и "Хуманно здравеопазване и социална работа“ - 12.4%.

В област Сливен средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. е 1 607 лв., при 2 198 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г., област Сливен се нарежда на 22-ро място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 3 037 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 1 435 лв., Смолян - 1 466 лв. и Силистра - 1 490 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата за област Сливен се е увеличила спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 1.6%, като за обществения сектор средната месечна заплата бележи спад с 6.8% и достига 1 981 лв., а в частния нараства със 7.5%, достигайки 1 432 лева.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата за област Сливен нараства с 16.0% в сравнение с първото тримесечие на 2023 година.

Най-висока средна брутна месечна заплата получават наетите в секторите "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", "Добивна промишленост“ и "Образование".